افراد

 

دکتر محمدجواد کریمی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۷۲۸

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

karimi @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر کریمی

      دکتر علیرضا کشاورز

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۶۴۱

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

keshavarz @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر کشاورز

دکتر محسن حاتمی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی۲۷۵۷

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

hatami @ sutech.ac.ir  

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر حاتمی

 دکتر غلامرضا هنرآسا 

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۷۵۸
فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

honarasa @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر هنرآسا

دکتر حسن پاکارزاده

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی۲۷۳۴

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

pakarzadeh @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر پاکارزاده

دکتر سید مهدی حسینی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

hosseini @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر حسینی

0