نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم مژگان فکوری مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۳۰
خانم زهرا خیراتی فرد کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۱۱
خانم مهندس فیروزه آزادبخت کارشناس آزمایشگاه فیزیک ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۳۶