انتصاب جناب آقای دکتر حسن پاکارزاده به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز

دکتر محمد حسین شفیعی، سرپرست دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی دکتر حسن پاکارزاده را به سمت معاون پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی شیراز منصوب کردند.

در بخشی از این حکم آمده است، نظر به سوابق ارزنده و احساس مسئولیت جنابعالی و با استناد به بند"ه" ماده "۴" آیین نامه مدیریت دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی به سمت معاون پژوهشی دانشگاه منصوب می شوید.