با توجه به پیاده سازی فرآیند "درخواست بررسی وضعیت بسندگی زبان خارجی" دانشجویان مقطع دکتری از طریق سامانه گلستان، راهنمای این فرآیند به پیوست تقدیم می گردد.

برای دریافت راهنمای فرآیند مذکور اینجا کلیک کنید.