رویداد استارتاپی دانشکده های فیزیک و ریاضی

‎/sites/phy.sutech.ac.ir/files/Groups/client/physics%20and%20Mathematics.pdf