دانشجویان دکتری با توجه به اینکه شما می بایستی در تمام جلسات سمینار و دفاع دانشکده فیزیک شرکت فرمایید. از فرم زیر به تعداد نیاز تهیه فرمایید.

فرم حضور در جلسه سمینار و دفاع

 فرم مقدماتی تعیین استاد راهنما

فرم تعیین استاد راهنما

 فرم های دکتری