از كليه دانشجويان دانشكده فیزیک خواهشمند است در ارزشيابي كه در تاريخ ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ تا ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ از طريق سيستم گلستان برگزار مي گردد حتماً شركت نمايند.در غير اينصورت كليه عواقب ناشي از عدم شركت در ارزشيابي (عدم امکان مشاهده نمرات در نیمسال جاری و تأخیر در اخذ واحد در نیمسال آتی)به عهده دانشجو خواهد بود.