مجوز قطعی وزارت علوم برای ایجاد دوره دکتری فوتونیک در دانشگاه صنعتی شیراز:

 شورای گسترش و برنامه ریزی آموزش عالی در جلسه مورخ ۷/ ۹/ ۱۴۰۰ با پذیرش دانشجو در مقطع دکتری تخصصی رشته فوتونیک در دانشگاه صنعتی شیراز موافقت قطعی کرد.
بدین ترتیب، دانشکده فیزیک در  سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ دانشجوی دکتری فوتونیک پذیرش می نماید.