باسلام:

اطلاعیه دفاع از پایان نامه آقای پایدار(کارشناسی ارشد دانشکده فیزیک)

‎/sites/phy.sutech.ac.ir/files/Groups/client/paydar.pdf