باسلام

ERP-اطلاع رسانی دومین همایش مطالعات فرهنگی و اجتماعی آموزش عالی، علم و فناوری و فضای سایبر در ایران

‎/sites/phy.sutech.ac.ir/files/Groups/client/1_1.pdf

 

پوستر

‎/sites/phy.sutech.ac.ir/files/Groups/client/2_2.pdf