انتصاب آقای دکتر عرفان کدیور به سمت مسئول انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه

آقای دکتر کدیور طی حکمی از سوی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، جناب آقای دکتر اسلامی، به سمت مسئول انجمن های علمی دانشجویان دانشگاه انتصاب گردیدند.