انتصاب  آقای دکتر بهادران به سمت مسئول امور مشاوره دانشجویان

آقای دکتر بهادران طی حکمی از سوی معاون دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، جناب آقای دکتر اسلامی، به سمت مسئول امور مشاوره دانشجویان انتصاب گردیدند.