باسلام

دانشجویانی که درخواست تسویه حساب (فارغ التحصیلی. انصراف و اخراجی) در سیستم گلستان ثبت نموده اند، می بایست با استفاده از گزارش ۵۲۲ نسبت به روند تسویه و پرداخت بدهی خود اقدام نمایند.

موفق باشید