باسلام

 فرآیندهای ارسال و تایید درخواست های دانشجویان در سیستم گلستان از طریق آدرس زیر قابل دسترسی می باشد.  

http://education.sutech.ac.ir/sites/education.sutech.ac.ir/files/Groups/client/g.pdf