باسلام

از كليه دانشجويان دانشكده فیزیک و شیمی خواهشمند است در ارزشيابي كه در تاريخ ۹۹/۱۱/۲۰تا ۹۹/۱۲/۶ از طريق سيستم گلستان برگزار مي گردد حتماً شركت نمايند.

در غير اينصورت كليه عواقب ناشي از عدم شركت در ارزشيابي (عدم امکان مشاهده نمرات در نیمسال جاری و تأخیر در اخذ واحد در نیمسال آتی)به عهده دانشجو خواهد بود.