اطلاعات فردی :                                                                                                 

نام و نام خانوادگی: دکتر محسن حاتمی    

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن محل کار: ۷-۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۷۵۷                 

پست الکترونیک:hatami@sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
كارشناسي شیراز هسته ای ۱۳۶۹-۱۳۶۴
کارشناسی ارشد شیراز نظری ۱۳۷۲-۱۳۶۹
دکتری شیراز+بیرمنگام اپتیک و لیزر ۱۳۸۵-۱۳۸۰

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

 1. کلید زنی تمام نوری در موجبرهای توری

 2. موجبرهای پلاسمونیک و موجبرهای گرافن

 3. فراماده

 4. لیزر

سوابق آموزشی:

سوابق اجرایی و عضویت درکمیته ها :

 1. مدیر گروه فیزیک اتمی  -  مدیر گروه پژوهشی فوتونیک
 2. طرح­های پژوهشی و پروژه:
 3. شبیه سازی توری های پراش (طرح مصوب دانشگاه شیراز)
 4. طرح ملی شبیه سازی و ساخت کلیدهای تمام نوری فوق سریع
 5. طراحی نرم افزار ارزشیابی اساتید

راه اندازی دوره و آزمایشگاه پیشرفته:

 1. راه اندازی دوره دکتری فیزیک
 2. راه اندازی گروه پژوهشی فوتونیک
 3. خرید و راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته نانو با میکروسکوپ الکترونی SEM  (با  قدرت تفکیک ۳ نانومتر)

سوابق اجرایی:

سوابق اجرایی و عضویت درکمیته ها :

 1. مدیر گروه فیزیک اتمی  -  مدیر گروه پژوهشی فوتونیک
 2. طرح­های پژوهشی و پروژه:
 3. شبیه سازی توری های پراش (طرح مصوب دانشگاه شیراز)
 4. طرح ملی شبیه سازی و ساخت کلیدهای تمام نوری فوق سریع
 5. طراحی نرم افزار ارزشیابی اساتید

راه اندازی دوره و آزمایشگاه پیشرفته:

 1. راه اندازی دوره دکتری فیزیک
 2. راه اندازی گروه پژوهشی فوتونیک
 3. خرید و راه اندازی آزمایشگاه پیشرفته نانو با میکروسکوپ الکترونی SEM  (با  قدرت تفکیک ۳ نانومتر)

مقالات چاپ شده در نشریات:

 1. Nonlinear optical properties of pulsed-laser deposited GeAsSe films and simulation of a nonlinear directional coupler

 2. Design of an ultra-fast all-optical dark soliton switch in a nonlinear directional coupler (NLDC) made of chalcogenide glasses

 3. Analysis of gained nonlinear directional coupler pulse switch

 4. Quantum phase properties associated to solvable quantum systems using the nonlinear coherent states approach.‎

 5. Number-phase entropic uncertainty relations and Wigner functions for solvable quantum systems with discrete spectra

 6. Self tunable chalcogenide Raman laser

 7. A Huristic method to Simulate the pulse propagation in nonlinear Bragg Grattings

 8. Study of the gain saturation effect on the propagation of dark solitonin Er+3-doped, Ga5Ge20Sb10S65 chalcogenide fiber amplifier

 9. Generalized coherent states for solvable quantum systems with degenerate discrete spectra and their nonclassical properties

 10. Quantum Squeezing Of Dark Solitons In Optical Fibers

 11. Incoherent Interaction Between Bright–Bright Photovoltaic Soliton In An Unbiased Series Two-Photon Photorefractive Crystal Circuit

 12. Quantum Phase Distribution And Number-Phase Wigner Function Of Generalized Vacuum Squeezed States Associated With Solvable Quantum Systems

 13. Absorption properties of organic tandem solar cells for different wavelengths by computational simulation

 14. A New Approach for Numerical Simulation ofPulse Propagation in Non-Uniform Fiber Bragg Grating

 15. Designof An Ultra-Fast All-Optical Dark Soliton Switch In A Three-Core Nonlinear Directional Coupler (Tnldc) Made Of Chalcogenide Glasses

 16. Propagation Of Incoherently Coupled Soliton Pairs InPhotorefractive Crystals And Their Self-Deflection

 17. Coupled-Mode Analysis For Linear Fiber Bragg Grating Made Of Metamaterial

 18. Dynamics of entanglement of a three-level atom in motioninteracting with two coupled modes including parametricdown conversion

 19. All  optical  self  signal  processing  using  chalcogenide  nonlinear  fiberBragg  grating

 20. Unique Solution of Short Pulse Propagation in Nonlinear Fiber Bragg Grating

 21. All Optical Ternary Signal Processing using Uniform Nonlinear Chalcogenide Fiber Bragg Gratings

 22. The effect of porosity on the current electron density at dye solar cell

 23. Optical Transmission and Bistability of Light in Nano Fabry-Perot Resonator with Nanocavity Containing Negative Index Material

 24. Incoherent Interaction Between Bright-Bright Photovoltaic Soliton In an Unbised Series Two-Photorefractive Crystal circuit: Self-Deflection Investigation

 25. Designing a photonic crystal fiber for an ultra-broadband parametric amplification in telecommunication region

 26. THE effect of pump profile on absorption efficiency of a diode-side-pumped Nd:YAG laser

 27. Coupled equations of electromagnetic waves in nonlinear metamaterial waveguides

 28. Equation of Pulse Propagation in Three-Layer Structure of As2S3 Chalcogenide Plasmonic Nano-Waveguides

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. شبیه سازی رشد لایه های نازک تهیه شده به روش لایه نشانی لیزری در مراحل اولیه با استفاده از روش مونت کارلو برای ماده هدف خاص گرافیت
 2. طراحی یک کلید کنترل شونده توسط دما با استفاده از توری براگ نوشته شده بر روی مزدوج موازی
 3. شبیه سازی پاسخ فرکانسی در یک موجبر توری غیر خطی کر با پاشندگی مثبت

 4. بررسي اثر پاشندگي مرتبه چهار مثبت بر انتشار گلوله های نوری با تفكيك اثرات فضايي و زماني در محیط­هاي غير خطي کر

 5. شبيه سازي تشکيل موجبرهاي خود نگار با استفاده از روش تکنيک تحليل سري فوريه

 6. شبيه­سازی انتشارپالس شبه­ايستا در ليزرهای رامان و بهينه­سازی بازدهی آن

 7. بررسیترازهايانرژيوویژهتوابعکوانتومنقطههاياستوانهاي
 8. اثرات خود سرازیری در کلیدهای سالیتونی فوق سریع مزدوج موازی
 9. اثرات جذب دو فوتوني بر روي برخورد ساليتونهاي فضايي در محيط غیر خطی كِر
 10. بررسي اثرات كوانتومي بر انتشار ساليتون در فيبرهاي براگ غيرخطي
 11. مطالعه طیف انرژی نقطه کوانتومی استوانه­اي InAs/GaAs
 12. شبيه سازي انتشار پالس در ميکرو حلقه ليزر رامان با ماده سيليکون بر عايق
 13. اثرات پاشنده گي مرتبه چهاربر روي برخوردساليتون هاي برداري در محيط غير خطي كِر و توليد افروزه پايدار
 14. اثر پاشندگي مرتبه سه و چهار بر کليدهاي تمام نوري ساليتون روشن
 15. محاسبه ترازهاي انرژي نقطه كوانتو مي استوانهاي به منظورتاثيربر ويژگي هاي اپتيکي مواد
 16. توزيع فاز حالت‌هاي همدوس غير خطي متناظر با سامانه‌هاي کوانتو مي حل‌پذير
 17. شبيه سازي انتشار تپ در میکرو حلقه ليزر رامان با ماده سیلیکون بر عایق

 18. تولید و تقویت مولفه ی جدید فرکانس در فیبر فوق پهن

 19. اثر خود سرازیری و پراکندگی رامان درون پالسی بر کلید زنی تمام نوری سالیتون تاریک

 20. شبیه سازی انتشار جفت سالیتونهای فوتوولتاییک در مواد نورشکستی دو فوتونی

 21. طراحی یک سوییچ تمام نوری با استفاده از برخورد سالیتونهای فضایی و اثر جذب غیر خطی

 22. The Effects of Self Steepening and Intrapulse Raman Scattering on Frequency Spectrum of Dark Soliton Switching
 23. Simulation of Soliton Propagation in Photovoltaic Photorefractive Two-photon Materials and Study the Switching Behavior
 24. Design of an All Optical Routing Self Switch by Using the Collision of the Spatial Solitons in a Non-Kerr Nonlinearity
 25. بررسيپايداريگلوله هاينوريروشنوتاريك

 26. خواصاپتيكيپليمرهايمزدوجنيمرساناييكبعدي

 27. روابطعدمقطعيتآنتروپيوتوابعويگنرتعداد- فازبرايسيستمهايكوانتوميحلپذيرباطيف

 28. ارائه يكروشتحليليبرايمحاسبهيمدها،وابستگيفركانستشديدوتانسورنفوذپذيري مغناطيسيدركاواكيپرشدهازفريت

 29. بررسی توزیع دما و اثر عدسی گرمایی در لیزر Nd:YAG با دمش عرضی با پروفایل دمش همگن

 30. بررسی اثر اشباع بهره بر كلیدزنی سالیتون مزدوج موازی غیرخطی آلائیده به اربیوم

 31. بررسی سالیتون های کوانتومی در محیط غیرخطی کر

 32. شبیه سازی لیزر eye safe (چشم ایمن) دمش شده توسط لیزر Nd:YAG به روش جابه جایی رامان

 33. محاسبهی خواص اپتیکی غیرخطی پلیدیاستیلن

 34. تعیین جمعیت های یونی با استفاده از حل معادلات آهنگ در پلاسمای کربن

 35. بررسی سویئچ های راه یاب تمام نوری با استفاده ازمزدوج موازی سه هسته­ای

 36. انتشار سا لیتون­های تحت تقویت پیوسته و موضعی

 37. زوج سالیتون فضایی جدا در بلور نورشکستی دوفوتونی بدون بایاس و بررسی اثر خود انحرافی

 38. شبیه سازی موج تراهرتز به روش تولید تفاضل بسامد (DFG) در بلور خیر خطی GaSe و بررسی اثر جذب بر خروجی DFG

 39. طراحی سوییچ فوتونی با استفاده از بلورهای فوتونی غیرخطی یک بعدی با مواد چلکوجناید

 40. حالت­های همدوس برانگیخته برای طیف پیوسته و ویژگی­های  غیر کلاسیکی آن­ها

 41. حالت­های همدوس تعمیم­یافته متناظر با سامانه­های کوانتمی حل­پذیر با طیف تبهگن ویژگی­های  غیر کلاسیکی آن­ها

 42. طراحی خود کنترل تمام نوری با استفاده از برهم کنش میان سالیتون­های تاریک-تاریک و روشن-روشن

 43. طراحی یک دروازه منطقی نوری با استفاده از یک مزدوج موازی متقارن توسط مدولاسیون مکان پالس

 44. کنترل دوپایداری و پند پایداری نوری در اتم های سه سطحی نوع V با حظور تداخل کوانتمی

 45. بررسی سالیتون چیرپی در فیبر آلاییده به اربیوم

 46. اثر غیرخطی مرتبه بالا بر گلوله­های نوری با پاشندگی عادی

 47. بررسی انتشار موج پیوسته در فیبر توری براگ چیرپ شده

 48. اثر پهنای پالس اولیه در انتشار فضا-زمانی گلوله­های روشن در محیط غیر خطی کر

 49. اثر تداخل کوانتمی بر پذیرفتاریهای خطی و غیر خطی مرتبه دوم وسوم

 50. شبیه سازی یک دروازه منطقی نوری توسط سالیتون­های نوری تاریک بر اساس مدولاسیون مکان در مزدوج موازی

 51. انتشار سالیتون­های اپتیکی زمانی در خلا کوانتمی غیر خطی

 52. سالیتون های خاکستری در معادله غیر خطی شرودینگر

 53. انتشار سالیتون­های تاریک در مزدوج­های غیر خطی چند هسته

 54. QUANTUM STUDY OF DARK SOLITONS INOPTICAL FIBERS
 55. شبيه سازي انتشار پالس در فيبرهاي ليزر با پاشندگي مديريت شده

 56. كليدزني تمامنوري بر اساس پرش فاز در مزدوجهاي موازي غيرخطي

 57. ويژگي هاي فازي حالت هاي چلانده تعميم يافته متناظر با سامانه هاي كوانتومي حل پذير

 58. بررسي حالتهاي چلاندهي ساليتونهاي تاريك توليد شده در اندركنش مدولهي معكوس در فيبرهاينوري غيرخطي

 59. شبيه سازيشبهپالسكليدزنيتمام نوريباساليتونهايتاريكدرفيبرهايتوريبراگ

 60. شبيه سازي انتشارساليتونهاي برداري درشبكه فوتونيك

 61. ساليتون غيرخطي خاكستري در معادله تعميم يافته شرودينگر با در نظر گرفتن اثر جذب دوفوتوني

 62. Simulation of gain saturation on dark soliton switching in Er+3- doped chalcogenide glasses
 63. Simulation of incoherent interaction between bright-bright screening soliton in an unbiased series two-photon photorefractive crystal circuit
 64. اثرتوانوروديبرانتشارساليتونروشنوتاريكدرفيبرتوريبراگ

 65. شبيهسازي انتشار پالس پارابوليكي درND-DDF

 66. كليدزنيمغناطيسيباساليتونهاينوريدرمحيطفراماده غيرخطي

 67. انتشار گلولههاي نوري در محيط حجيم لايهبنديشدهي غيرخطي اشباع پذير

 68. شبيهسازي عبور و بازتاب از لايه نازك غيرخطي پليمري

 69. شبيهسازي اثر پراش غيرخطي در انتشار ساليتون فضايي در فراماده

 70. KTA چشم ايمن با استفاده از بلور (IOPO) طراحي و ساخت نوسانگر پارامتري نوري درون كاواكي

 71. اﺛﺮﺗﻘﻮﻳﺖﺧﻄﻲﺑﺮﻛﻠﻴﺪزﻧﻲﺗﻤﺎمﻧﻮريﺳﺎﻟﻴﺘﻮنﺗﺎرﻳﻚ در ﻳﻚﻣﺰدوجﻣﻮازيﻏﻴﺮﺧﻄﻲﺳﻪﻫﺴﺘﻪ-

  ايﺳﺎﺧﺘﻪﺷﺪهﺑﺎﺷﻴﺸﻪﻫﺎيﭼﻠﻜﻮﺟﻨﺎﻳﺪ

 72. انتشارسالیتونهای برداری تاریک -تاریک درشبکه فوتونیکی

 73. بررسی تأثیر زاویه تابش در تولید هماهنگ دوم اپتیکی در ساختار  متناوب یک بعدی

 74. بررسی اثر جذب دو فوتونی در کلید زنی تمام نوری درون کریستال فوتونی با مواد چلکوجناید

 75. طراحی دروازه های منطقی با ساختارهای نوری متناوب غیرخطی ۵۱ هسته ای

 76. بررسی جواب‌های سالیتونی در فیبرهای نوری غیرخطی در یک زمینه موج پیوسته با اثرات مرتبه بالاتر

 77. انتشار سالیتون در حضور پراکندگی رامان درون پالسی و بهره غیرخطی

 78. طراحی کلیدزنی تمام نوری سالیتون روشن در یک مزدوج‌ موازی غیرخطی ساخته شده با شیشه-های سیلیکا

 79. پرش فاز در مزدوج های موازی غیرخطی نامتقارن

 80. انتشار سالیتون فضایی تاریک در فراماده و بررسی اثر پراش غیرخطی

 81. کلیدزنی تمام نوری در مزدوج موازی نامتقارن غیرخطی

 82. بهینه سازی کاواک انفعالییک لیزر فیبری با توری براگ

 83. فیلتر نوری با استفاده از توریهای براگ حاوی فراماده

 84. بررسی اثرات غیرخطی مرتبه های بالا در توری های فیبر چلکوجناید

 85. بررسی انتشار سالیتون‌های زمانی تاریک در موجبر فراماده غیرخطی

 86. فیبر توری براگ حاوی فراماده به عنوان حسگر میدان مغناطیسی

 87. بررسی اثر ترکیبی پاشندگی مرتبه سوم پراکندگی رامان و خود سرازیری بر انتشار سالیتون فوق کوتاه در DDF

 88. کلیدزنی برداری سالیتونی در فیبر مزدوج موازی غیر خطی

 89. دوپايدارينوريدرتركيبدوتوريبراگخطيوغيرخطيومقايسهآنبادوپايداري نوريدرتركيبسهتوريبراگخطي،غيرخطيوخطي

 90. معادله امواج الكترومغناطيسي در موجبر فراماده غيرخطي و شبيهسازي انتشار موج ساليتوني پايه

 91. کلیدزنی تمام نوری برداری سالیتون تاریک در مزدوج موازی متقارن و نامتقارن غیرخطی

 92. محاسبه بازده انتقالی دمش در کاواک های لیزر تک بیضی بادر نظر گرفتن شکل لامپ تصویر

 93. اتم سه ترازی در حال حرکت در برهم کنش با دو مد جفت شده: درهم تنیدگی کوانتومی

 94. انتشارساليتونهایتاريکدرحضورپراکنذگيراماندرونپالسي

 95. تاثیر شکل پرتو دمش بر بازه جذب یک لیزر Nd:YAG دمیده از پهلو بوسیله لیزر

 96. بررسیتشدیدگریکلیزرNd:YAGدارایآیینه گاوسیبااستفادازروشماتریس ABCD

 97. شبیه سازی باریکه خروجی از یک لیزرNd:YAG دارای آینه گاوسی

 98. حالت های تام غیرخطی در فرامو اَد پلاسو نیکنانو ساختار بینهایت

 99. پاسخ غیرخطی مشدد حلقوی متشکل از مواد چلکوجناید

 100. اثر تخلخل بر کارایی سلول خورشیدی رنگذانه­ای

 101. بهینه سازی دوپایداری نوری در توریهای براگ فیبر غیرخطی چلکوجناید

 102. فشردگی پالس سالیتون های تاریک مرتبه ۲

 103. سوییچ زنی تمام نوری سالیتون فضایی در مزدوج موازی گرافنی غیر خطی

 104. شبیه سازی انتشار پالسهای فوق کوتاه در تقویت کننده های پارامتری تار نوری تک پمپ

 105. شبیه سازی شدت خارج از محور لیزر ۰۶/۱ میکرو متر پراکنده شده از ذرات معلق در خلیج فارس

 106. پایداری سالیتون های تاریک در مزدوج های موازی غیر خطی PT-Symetric

 107. بررسی نرخ تکرا بهینه برای نوسانگر پارامتری نوری درون کاواکی کلید زنی Q سوییچ شده

 108. مدهاي انتشاري در موجبرهاي نانو پلاستيك غير خطي چلكوجنايد

 109. انتشار سالیتون هاای تاریک در موجبرهای پلاسمًونیک غیر خطی چلکًوجناید

 110. ﺑﺮرﺳﯽﭘﺎﺷﻨﺪﮔﯽ اﻣﻮاج در ﻣﺤﯿﻂﻫﺎيﻓﺮاﻣﺎدهﻏﯿﺮﺧﻄﯽ

 111. سالیتون های تاریک در میکرو حلقه های مشدد غیرخطی و تبدیل دیجیتالی نور

 112. بررسی اثر دما بر رفتار نوسانگر پارامتری نوری کلیدزنی Q شده درون کاواکی

 113. بررسی عوامل موثر بر کلید زنی Q به روش FTIR

 114. مقایسه نتایج شبیه سازی لیزر Er:Yb:glass دمش دیودی هوا خنک با دو هندسه استوانه ای و تیغه ای توسط نرم افزار LASCAD

 115. بررسی اثر غیرخطی انتشار امواج در محیطهای فراماده

 116. جوابهای سالیتونی معادله غیرخطی یونی- صوتی در محیطهای پلاسما

 117. طراحي، شبيه سازي و برپايي چيدمان سيستم فرستنده در فاصله يابهاي ليزري مبتني بر PSD

 118. بهينه سازي بازتاب آينه جفت كننده خروجي در طول موج سيگنال نوسانگر پارامتري نوري كليد زني Q شده درون كاواكي مشدد يگانه

 119. طراحی و شبیه سازی شکل دهنده پرتو لیزر نیمرسانای هدایت بهره ای با سطوح غیر کروی جهت موازی سازی و توزیع شدت یکنواخت

 120. شبیه سازی و مقایسه موقعیت یابی آشکار ساز psd در حالت تخت وگوسی و بررسی انحراف از حالت خطی

 121. طراحی بهبود یافته یک لیزر فیبری رامان DFBب استفاده از شیشه های چلکوجناید

 122. طراحي يك تار بلور فوتوني با طول موج پاشندگي صفر در ناحيه مخابراتي

 123. Simulation of Four-Wave Mixing of Telecommunication Pulses in Photonic Crystal Fibers
 124. آشکار سازهای نوریCMOS

 125. کلید زنی تمام نوری خود سامانده در موجبرهای گرافن دو لایه

 126. طراحی مزدوج های موازی در نانو سیمهای چالکوجناید و محاسبه ضریب جفت شدگی

 127. معادلات انتشار پالس و اثرهای پاشندگی و غیرخطی در موجبرهای گرافن

 128. شبیهسازی و مقایسه اثرات سرپوش شیشهای بدون آلائیدگی بر روی بلورهای ترکیبی دمش از  Er:Yb:glassپهلوی دیودی در لیزر

 129. ارائه یک روش ساده برای اندازه گیری عددی آستیگماتیسم لیزر نیمرسانای هدایت بهرهای

 130. بهینه سازی پهنای پالسهای سالیتونی فمتوثانیه در نانوسیمهای چلکوجناید

 131. پراکندگی فازی ضریب خاموشی و ضریب پراکندگی لیزرهای ۱۰۶۰ نانومتر در حضور آیروسل های خلیج فارس

 132. پاشندگی در موجبرهای پلاسمونیک غیر خطی پالکوجناید

پایان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱

شبیه سازی انتشار پالس در توریهای براگ غیر خطی کر و بررسی طیف فرکانسی آنها

 کارشناسی ارشد شهریور ۸۶

استاد راهنما

۲

بررسی اثرات کوانتمی بر انتشار  سالیتون در فیبرهای براگ غیر خطی

کارشناسی ارشد شهریور ۸۷

استاد راهنما

۳

شبیه سازی انتشار پالس در لیزرهای رامان و بهینه سازی بازده آن

کارشناسی ارشد بهمن  ۸۷

استاد راهنما

۴

بررسی اثرهای گرمایی بر روی لیزر D:YAG   با دمش از پهلو

کارشناسی ارشد مهر ۸۸

استاد راهنما

۵

شبیه سازی حرکت الکترون در میدان­های هدایت کننده لیزر الکترون آزاد

 

کارشناسی ارشد مهر ۸۸

استاد راهنما

۶

تولید همدوس غیر خطی بار

کارشناسی ارشد بهمن  ۸۷

مشاور

۷

برهم نهی رده­ای از حالتهای همدوس با خانواده­های همزاد متناظر و بررسی خواص کلاسیکی آنها

کارشناسی ارشد بهمن  ۸۷

مشاور

۸

تولید وسنتز نانو ذرات نقره

کارشناسی ارشد مهر ۸۸

مشاور

۹

پیش­بینی جمله­های مرتبه بالاتر در نظریه اختلالی QCD با استفاده از رهیافت PCM

کارشناسی ارشد اسفند ۸۷

مشاور

۱۰

تقويت پالس هاي فوق کوتاهدر فيبرهاي نوري غيرخطي

کارشناسی ارشد اسفند ۸۸

استاد راهنما

۱۱

انتشار جفت ساليتون­هاي فتوولتاييک در مواد نورشکستي دوفوتوني تحت شرايط مدار باز

کارشناسی ارشد اسفند ۸۸

استاد راهنما

۱۲

نمایش حالت­های همدوس  و چلانده در یک فضای فوک توسعه یافته دو پارامتری

کارشناسی ارشد اسفند ۸۸

مشاور

۱۳

حات­های همدوس غیر خطی تعمیم یافته و ویژگی­های غیر کلاسیکی آن­ها

کارشناسی ارشد اسفند ۸۸

مشاور

۱۴

شبیه سازی زمانی برای اسپکتروسکپی لایه K پلاسمای داغ با استفاده از رهیافت کد FLY

کارشناسی ارشد مهر ۸۹

مشاور

۱۵

بررسی کوانتمی چند پایداری نوری

بهمن ۱۳۸۹

استاد راهنما

۱۶

بررسی انتشارزوج ساليتون فضایی در یک مدار اپتیکی نورشکستی دوفوتونی بدون منبع تغذیه

بهمن ۱۳۸۹

استاد راهنما

مشترک ۵۰%

۱۷

بررسی ویژگی­های غیر کلاسیکی سیستم­های کوانتمی حل­پذیر و سالیتون­های کوانتمی در محیط­های غیر خطی

اردیبهشت ۱۳۹۰

استاد راهنما

مشترک ۵۰%

۱۸

مطالعه­ی سالیتون­های گاف در محیط غیر خطی کر

مهر ۱۳۹۰

استاد راهنما

۱۹

شبیه سازی کلیدزنی فوق سریع تمام نوری در فیبرهای غیرخطی شکست مضاعف

مهر ۱۳۹۰

استاد راهنما

۲۰

معرفی حالت­های شبه- همدوس غیر خطی و بررسی ویژگی­های غیر کلاسیکی آن­ها

مهر ۱۳۹۰

مشاور

۲۱

تولید حالت­های همدوس بار تغییر شکل یافته­ی- f و بررسی ویژگی های غیر کلاسیکی آن

مهر ۱۳۹۰

مشاور

۲۲

طراحی وساخت نوسانگر پارامتری نوری در ناحیه بینابی فروسرخ میانی

مهر ۱۳۹۰

مشاور

۲۳

شبیه سازی انتشار سالیتون های فضا زمانی در محیط های غیر خطی

بهمن ۹۰

استاد راهنما

۲۴

شبيه سازي انتشار ساليتون هاي زماني در موجبرهاي فراماده

۱۲/۱۲/۹۱

استاد راهنما

۲۵

بررسی پرتوهای نوری در موجبرهای حاوی فراماده

بهمن ۹۱

استاد راهنما

۲۶

ساخت وبررسی پارامترهای موثر در بازده سلول­های خورشیدی رنگدانه­ای

بهمن ۹۱

استاد راهنما

۲۷

كليدزني ساليتون برداري در فيبر مزدوج موازي غيرخطي

۶/۹/۹۲

استاد راهنما

۲۸

كليدزني تمام نوري در توري هاي براگ بطور متناوب غير خطي

۲۲/۴/۹۲

استاد راهنما

۲۹

شبیه سازی و طراحی لیزر تنظیم پذیر TEA-CO۲

اسفند ۹۲

استاد راهنما

۳۰

طراحی و بهینه سازی لیزر ND:YAG بر اساس انتشار و شکل پالس و نوع دمش

اسفند ۹۲

استاد راهنما

مشترک ۵۰%

۳۱

شبیه سازی و طراحی لیزر ND:YAG بر اساس کاواک مشدد وشکل پرتو

اسفند ۹۲

استاد راهنما

مشترک ۵۰%

۳۲

اثر ذرات معلق بر شدت پرتو ليزر خارج ازمحور

بهمن ۹۳

استاد راهنما

۳۳

دو پایداری و پند پایداری پالس های نوری در توری های فیبر براگ غیر خطی

اسفند ۹۳

استاد راهنما

۳۴

بررسي انتشار موج هاي پلاسموني درساختار گرافين غيرخطي تك لايه و دولايه

مهر ۹۴

استاد راهنما

۳۵

بررسي انتشار پرتوهاي گاوسي د رمحيط هاي عدسي مانند در حضور افت

مهر ۹۴

مشاور

۳۶

پاشندگي در موجبرهاي پلاسمونيك غير خطي تشكيل شده از مواد چلكوجنايد

بهمن۹۴

استاد راهنما

۳۷

طراحي و برپايي چيدمان موقعيت ياب ليزري با استفاده از PSD

بهمن۹۴

استاد راهنما

۳۸

بررسي اثرات گرمايي بر رفتار نوسانگر پارامتري نوري درون كاواكي با مشدد

بهمن۹۴

مشاور

۳۹

طراح و شبیه سازی کلید زنی Q به روشFTIR  برای استفاده در یک لیزر Er:glass

شهریور ۹۵

مشاور

۴۰

طراحی و شبیه سازی یک لیزر Er:glass دمش از پهلوی دیودی با کلیدزنی Q

آذر ۹۴

استاد راهنما

 

سایر:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصلاح:

 

 

 

عضویت انجمن ها و نشریات علمی:

 1. عضو انجمن فیزیک ایران
 2.  عضو انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
 3. عضو هیات تحریریه مجله اپتوالکترونیک

دوره های آموزشی طی شده:

 

 

 

مهارت نرم افزاری:

 1. C++
 2. Qb4
 3. Visual Stodio.net
 4. Fortran
 5. Matlab
 6. Microsoft Excel )professional طراحي پيشرفته سيستم هاي اطلاعاتي و نرم افزارهاي كاربردي)
 7. Word, Excel, PowerPoint )Office)
 8. Access

طرح های پژوهشی:

 1. شبیه سازی توری های پراش (طرح مصوب دانشگاه شیراز)
 2. طرح ملی شبیه سازی و ساخت کلیدهای تمام نوری فوق سریع
 3. طراحی نرم افزار ارزشیابی اساتید

 

راه اندازی آزمایشگاه:

 1. آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی SEM

 

لوح ها و جوایز:

 

 

کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی: