اطلاعات فردی :                                                                                                                   

نام و نام خانوادگی:دکتر سید مهدی حسینی                                       

مرتبه علمی:استادیار

تلفن محل کار:۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱  داخلی ۲۹۰۷                

پست الکترونیک: Hosseini[@]‎sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
كارشناسي صنعتی شریف   ۱۳۸۴-۱۳۸۰
کارشناسی ارشد صنعتی شریف حالت جامد ۱۳۸۶-۱۳۸۴
دکتری صنعتی شریف حالت جامد ۱۳۹۱-۱۳۸۶

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

 1. فیزیک ماده چگال، فیزیک اتمی مولکولی، ابررسانایی، برهم کنش نور و ماده

سوابق اجرایی:

عضویت در کمیته ایمنی و محیط زیست دانشگاه صنعتی شیراز

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات:

 1. Noise Equivalent Power of Graphene–Superconductor-Based Optical Sensor, B.‎ A.‎ Aghda, A.‎ Moftakharzadeh, and M.‎ Hosseini. Fluctuation and Noise Letters ۱۷۵۰۰۰۶ (۲۰۱۶).
 2. The effect of size confinement on the optical absorption coefficient of PbSe, M Hosseini, A Keshavarz, P Khojaste, Optik-International Journal for Light and Electron Optics Vol.‎ 127, No 22 pp: 10610-10613 (2016)‎.‎
 3. Optimization of the THz radiation from superconductor at non-laminar regime, Mehdi Hosseini, Physica C: Superconductivity and its Applications Vol 529, pp.‎ 36-39 (2016)‎.‎
 4. Tailoring the terahertz absorption in the quantum wells, M.‎ Hosseini, Optik-International Journal for Light and Electron Optics Vol 127, No 10,pp 4554-4558 (2016)‎.‎
 5. تاثیر اندازه محدود بر روی تابش تراهرتز از یک محیط ابررسانا، مهدی حسینی، مجلة پژوهش فيزيك ايران، جلد ۱۵ ، شمارة ۳، پاييز ۱۳۹۴
 6. Tuning of the THz Radiation Frequency From superconductors,  M Hosseini, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol 25, No 2, pp 1-4 (2015)‎‎
 7. THz Radiation of Vortex Flux Flow in Superconductor Media at the Approximately Non-Laminar Regime, M Hosseini, Chinese Journal of Physics, Vol 52, No 6, pp 1842, (2014)‎‎
 8. MOD growth of epitaxial cerium oxide buffer layer on LAO substrates for fabrication of c-axis oriented YBCO, M.‎ Hosseini, F.‎ Foroughi Abari, M.A.‎ Vesaghi, M.‎ Fardmanesh, Micro & Nano Letters, Vol.‎ 7, Iss.‎ 10, pp.‎ 1008–1010, (2012)‎
 9. Effect of Geometry, Joule Heating, and Critical Current on the Responsivity of MOD Superconducting Transition Edge Sensors, M.‎ Hosseini, A.‎ Moftakharzadeh, A.‎ Kokabi, M.‎ A.‎ Vesaghi, M.‎ Fardmanesh, J Supercond Nov Magn, Vol 26 No.‎ 4 831-834 (2012)‎.‎
 10. Characterization of a Transition-Edge Bolometer Made of YBCO Thin Films Prepared by Nonfluorine Metal–Organic Deposition, M.‎ Hosseini, A.‎ Moftakharzadeh, A.‎ Kokabi, M.‎ A.‎ Vesaghi, H.‎ Kinder, and M.‎ Fardmanesh, IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol 21, page 3587-3591 (2011)‎

 11. Effect of Substrate Thickness on Responsivity of Free-Membrane Bolometric Detectors, M.‎ Hosseini, A.‎ Kokabi, A.‎ Moftakharzadeh, M.‎ A.‎ Vesaghi, and M.‎ Fardmanesh, IEEE Sensors Journal, Vol 11, page 3283-3287 (2011)‎.‎

 12. Tunability of terahertz random lasers with temperature based onsuperconducting materials, A.‎ G.‎ Ardakania, , A.‎ R.‎ Bahrampour, S.‎ M.‎ Mahdavi, M.‎ Hosseini, J.‎ Appl.‎ Phys.‎ Vol 112, p 043111 (2012)‎

 13. A novel method of flat YBCO rings development for shield-type superconducting fault current limiters fabrication, A.‎ Hekmati, M.‎ Hosseini, M.‎ Vakilian, M.‎ Fardmanesh, Physica C: Superconductivity, Vol 472, Pages 39-43,(2012)‎

 14. Phase diagram of the strongly correlated Kane-Mele-Hubbard model, A.‎ Vaezi, M.‎ Mashkoori and M.‎ Hosseini, Phys.‎ Rev.‎ B 85, Pages 195126 (2012)‎

 15. Temperature tunable random laser using superconducting material, A.‎ G.‎ Ardakani, M.‎ Hosseini, A.‎ R.‎ Bahrampour, S.‎ M.‎ Mahdavi, Optics Communications, Vol.‎ 285, Pages 1900–1904, (2012)‎

 16. Tunable bandgap opening in the proposed structure of silicon-doped graphene, M.S.‎ Sharif Azadeh, A.‎ Kokabi, M.‎ Hosseini, M.‎ Fardmanesh, Micro & Nano Letters, Vol.‎ 6, Iss.‎ 8, pp.‎ 582–585, (2011)‎

 17. Compound Hertzian chain model for copper–carbon nanocomposites, absorption spectrum, A.‎ Kokabi, M.‎ Hosseini, S.‎ Saeedi, A.‎ Moftakharzadeh, M.A.‎ Vesaghi, M.‎ Fardmanesh, Micro & Nano Letters, Vol.‎ 6, Iss.‎ 4, pp.‎ 277–279, (2011)‎.‎

 18. Analytical Model for the Extraction of Flaw-Induced Current Interactions for SQUID NDE, F.‎ Sarreshtedari, M.‎ Hosseini, S.‎ Razmkhah, K.‎ Mehrany, H.‎ Kokabi, J.‎ Schubert, M.‎ Banzet, H.‎ J.‎  Krause, and M.‎ Fardmanesh, IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol 21, page 3442-3446 (2011)‎

 19. MgB۲ under pressure and plain strain: a DFT study, M. Hosseini, A. Tavana;‎ M. Akhavan, Computer Physics   Communiaction, Vol 179, page 385-390 (2009)‎

 20. A Superconductor THz Modulator Based on Vortex Flux Flow F.‎ Sarreshtedari, M.‎ Hosseini, H.‎ R.‎ Chalabi, A.‎ Moftakharzadeh, H.‎ Zandi, S.‎ Khorasani, and M.‎ Fardmanesh;‎ IEEE Transactions on Applied Superconductivity, Vol 19, page 3653-3657 (2009)‎

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. کنترل امواج خروشان در یک لیزر نیمرسانای تزریق نوری با مدولاسیون مربعی دامنه ی پمپ معصومه زکی و سید مهدی حسینی چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن آبان ۱۳۹۵ تهران ایران
 2. مطالعه ی وابستگی امواج خروشان در لیزر نیمه هادی تزریق نوری به نویزهای محیط پمپ معصومه زکی و سید مهدی حسینی چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن آبان ۱۳۹۵ تهران ایران
 3. مطالعه پالس تراهرتز در بازتاب از بلور فوتونیک یک بعدی شامل گرافن مرجان منتصری، سید مهدی حسینی، محمد کریمی، چهارمین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن آبان ۱۳۹۵ تهران ایران
 4. YSZ Buffer Layer Deposition by MOD Method on Silicon Substrate for Fabrication of High Sensitive Bolometric R.‎ Nazifi, M.‎ Hosseini, A.‎ Zamani, R.‎ Mohajeri, M.‎ Ali Vesaghi and M.Fardmanesh ICSM 2016 Apr.‎ 2016 Fethiye Turky
 5. بررسی اثر دما بر جفت شدگی پلاسمون پلاریتون سطحی با امیتر کوانتمی، مونا بیات، محمد جواد کریمی، سید مهدی حسینی، چهارمین کنفرانس مهندسی و فیزیک پلاسما اردیبهشت ۹۵ یزد ایران
 6. تاثیر شدت و فرکانس میدان فرودی بر جفت شدگی پلاسمون پلاریتون سطحی با امیتر کوانتمی مونا بیات، محمد جواد کریمی، سید مهدی حسینی، فیزیک نانو و فرامواد مهر ۱۳۹۵ فسا ایران
 7. The effects of CeO۲ thickness fabricated by MOD method on the sputtered YBCO quality R.‎ Nazifia, M.‎ Hosseini, M.A.‎ Vesaghi , M.‎ Fardmanesh  6th International Conference on Nanostructures (ICNS6) Feb.‎ 2016 kish Iran.‎
 8. سوئيچ زنی تمام نوری ساليتون فضایی در مزدوج موازی گرافنی غيرخطی مهین حسین زاده، محسن حاتمی، سید مهدی حسینی، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران، دی ماه ۹۳
 9. Critical Current Density Enhancement in MTG YBCO Doped with Y, E.‎‎ Baharlooie, R.‎‎ Nazifi, M.‎‎ Hosseini and Mehdi Fardmanesh, 22nd Iranian Conference on Electrical Engineering (ICEE), pp.‎‎ 488-490 indexed in IEEE, 2014.‎‎
 10. تاثير فشار هيدرواستاتيكي بر روي خواص اپتيكي چاه كوانتومي سلنيد سرب، پريسا خجسته رضايي، عليرضا كشاورز و سيد مهدي حسيني، سومین کنفرانس لیزر و کاربردهای آن، شهریور ۱۳۹۳
 11. تاثیر میزان آلایش استرانسیوم بر روي خواص اپتیکی چاه کوانتومی سلنید سرب، پريسا خجسته رضايي، عليرضا كشاورز، سيد مهدي حسيني و ناصر زمانی، کنفرانس فیزیک ایران صفحه ۱۵۷۵، شهریور ۱۳۹۳
 12. اثر میدان مغناطیسی و دما بر روی حساسه های نوری برپایه گرافین، بهناز افخمی عقدا، علی مفتخرزاده، سید مهدی حسینی، ششمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران صفحه ۳۳۵۸، مرداد ۱۳۹۳
 13. Effect of geometry, Joule heating, and critical current on the responsivity of MOD superconducting transition edge sensors, M.‎ Hosseini, A.‎ Moftakharzadeh, A.‎ Kokabi, M.‎ A.‎ Vesaghi, H.‎ Kinder, and M.‎ Fardmanesh ICSM Conference-2012.‎
 14. MOD growth of epitaxial CeO2 buffer layers on LAO substrates for fabrication of c-axis oriented YBCO, M.‎ Hosseini, F.‎ Foroughi, M.‎ A.‎ Vesaghi, H.‎ Kinder, and M.‎ Fardmanesh ICSM Conference 2012.
 15. Optimization of a/b axis regions for RF Magnetron Sputtered deposited YBCO, F.‎ Foroughi , M.‎ Hosseini, M.‎ Fardmanesh, ICSM Conference 2012.‎
 16. ساخت و مشخصه­يابي لايه نازك ابررسانايYBCO  به روش متال-اورگانيك غير فلوئورين : حسيني، مهدي، مفتخرزاده، علي، كوكبي، عليرضا، راستگو، مرتضي كيندر، هلموت، وساقي، محمد علي و فردمنش، مهدي، دهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران مقاله نامه کنفرانس (۱۳۸۹)
 17. ساخت آشکار ساز ابررسانای مادون قرمز با لایه نازک ابررسانای YBCOساخته شده به روش MOD : حسيني، مهدي، مفتخرزاده، علي، كوكبي، عليرضا، راستگو، مرتضي كيندر، هلموت، وساقي، محمد علي و فردمنش، مهدي، کنفرانس کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران مقاله نامه کنفرانس (۱۳۸۹)
 18. Response analysis of free membrane transition-edge detectors with thin substrates, A.‎ Kokabi, , A.‎ H.‎ Khoshaman, S.‎ Razmkhah, S.‎ M.‎ Hoseini,  A.‎ Moftakharzadeh, A.‎ Bozbey, and M Fardmanesh: ICSM Conference 2008: Journal of Physics Conference Series 153 012017 (2009)‎
 19. ساختار الکترونی MgB۲ تحت کشش صفحه­ای: حسینی، مهدی، توانا، علی، اخوان، محمد، کنفرانس سالانه فیزیک ایران کاشان: مقاله­نامه انجمن فیزیک ایران  ۹۸۷ (۱۳۸۷)
 20. ساختار الکترونی MgB۲ تحت اعمال فشار: حسینی، مهدی، توانا، علی، اخوان، محمد، کنفرانس سالانه فیزیک ایران یاسوج: مقاله­نامه انجمن فیزیک ایران ۱۱۷۲ (۱۳۸۶)

پایان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱

بررسي انتشار موج هاي پلاسموني درساختار گرافين غيرخطي تك لايه و دولايه

کارشناسی ارشد

۱۳۹۴

مشاور ۱۰۰

۲

سنتز نانو ساختارهاي سلنيد سرب و بررسي خواص اپتيكي آن

کارشناسی ارشد

۱۳۹۳

مشاور ۵۰

 

سایر:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصلاح:

 

 

 

عضویت انجمن ها و نشریات علمی:

 

 

 

دوره های آموزشی طی شده:

 

 

 

مهارت نرم افزاری:

 1. COMSOL
 2. MATLAB
 3. Visual Fortran
 4. Word, Excel, PowerPoint ‪(Office)‬

طرح های پژوهشی:

 

 

راه اندازی آزمایشگاه:

 

 

لوح ها و جوایز:

 

 

کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی: