اطلاعات فردی :                                                                                                       

نام و نام خانوادگی: دکتر غلامرضا هنرآسا                                    

مرتبه علمی:استادیار

تلفن محل کار: ۷-۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۵۳۶      

پست الکترونیک:honarasa@sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
كارشناسي شیراز اتمی ۱۳۷۸-۱۳۷۴
کارشناسی ارشد شیراز اتمی ۱۳۸۲-۱۳۷۹
دکتری یزد اتمی و مولکولی ۱۳۹۰-۱۳۸۶

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

اپتیک کوانتومی- لیزرهای حالت جامد- سامانه‌های اپتیکی- اپتیک غیرخطی

 

سوابق آموزشی:

تدریس دروس فیزیک پایه و کارشناسی ارشد فیزیک و فوتونیک از ۱۳۹۰ تاکنون در دانشگاه صنعتی شیراز

 

سوابق اجرایی:

 

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات:

 1. G.R.‎ Honarasa, M.K.‎ Tavassoly, M.‎ Hatami," Quantum phase properties associated to solvable quantum systems using the nonlinear coherent states approach ", Opt.‎ Commun.‎ 282 (2009)‎ 2192.‎

 2. G.R.‎ Honarasa, M.K.‎ Tavassoly, M.‎ Hatami," Number-phase entropic uncertainty relations and Wigner functions for solvable quantum systems with discrete spectra ", Phys.‎ Lett.‎ A 373 (2009)‎ 3931.‎

 3. G.R.‎ Honarasa, M.K.‎ Tavassoly, M.‎ Hatami, R.‎ Roknizadeh" Generalized coherent states for solvable quantum systems with degenerate discrete spectra and their nonclassical properties ", Physica A 390 (2011)‎ 1381.‎

 4. G.R.‎ Honarasa, M.K.‎ Tavassoly, M.‎ Hatami, R.‎ Roknizadeh" Nonclassical properties of coherent states and excited coherent states for continuous spectra ", J.‎ Phys.‎ A: Math.‎ Theor.‎ 44 (2011)‎ 085303.‎

 5. G.R.‎ Honarasa, M.K.‎ Tavassoly, M.‎ Hatami," Quantum squeezing of dark solitons in optical fibers ", Commun.‎ Theor.‎ Phys.‎ 56 (2011)‎ 322.‎

 6. G.R.‎ Honarasa, M.K.‎ Tavassoly, M.‎ Hatami," Quantum phase distribution and the number-phase Wigner function of generalized squeezed vacuum states associated with solvable quantum systems ", Chin.‎ Phys.‎ B 21 (2012)‎ 054208.‎

 7. G.R.‎ Honarasa, M.K.‎ Tavassoly," Generalized deformed Kerr states and their physical properties ", Phys.‎ Scr.‎ 86 (2012)‎ 035401.‎

 8. G.‎ Honarasa, A.‎ Keshavarz," Propagation of the two-dimensional elegant Hermite-cosh-Gaussian beams in strongly nonlocal nonlinear media ", Optik 124 (2013)‎ 6535.‎

 9. A.‎ Keshavarz  and G.‎ Honarasa," Propagation of Lorentz–Gaussian Beams in Strongly Nonlocal Nonlinear Media ", Commun.‎ Theor.‎ Phys.‎ 61 (2014)‎ 241.‎

 10. A.‎ Keshavarz and G.‎ Honarasa," Propagation of Ince–Gaussian beams in strongly nonlocal nonlinear media using paraxial group transformation ", J.‎ Nonlinear Opt.‎ Phys.‎ & Mater.‎ 23 (2014)‎ 1450035.‎

 11. H.‎ Pakarzadeh and G.‎ Honarasa," Impact of Input Pump Profile on the Gain Spectrum and the Saturation Behavior of One-Pump Fiber Optical Parametric Amplifier", International Journal of Optics and Photonics 8 (2014)‎ 91.‎

 12. S.‎ Kazempour, A.‎ Keshavarz and G.‎ Honarasa,"Effects of resonator input power on Kerr lense mode-locked lasers ", Pramana-J.‎ Phys.‎ 85 (2015)‎ 115.‎

 13. G.‎ Honarasa, Z.‎ Farmani and A.‎ Keshavarz," Propagation of Cartesian beams in the non-Kerr law media with power law nonlinearity ", Optik 127 (2016)‎ 867.‎

 14. G.‎ Honarasa, B.‎ Nakhaee, M.‎ Hatami and M.‎ Borhani,"The effect of pump profile on absorption efficiency of a diode-side-pumped Nd:YAG laser ", Jurnal Teknologi 78 (2016)‎ 83.‎

 15. فاطمه مزارعی و غلامرضا هنرآسا، "شبیه سازی گرمایش پوست به روش تابش جزئی لیزر Nd:YAG برای درمان‌های پوستی"، لیزر در پزشکی (۱) ۱۳ (۱۳۹۵) ۲
 16. G.‎ Honarasa, A.‎ Bagheri and A.‎ Gharaati," Entanglement of photon-added nonlinear coherent states via a beam splitter ", Rep.‎ Math.‎ Phys.‎ 78 (2016)‎ 245.‎

 17. M.‎ Naseri, A.‎ Keshavarz and G.‎ Honarasa, ​"Imaging properties of a nonlinear multilayered superlens​ ", Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B 31 (2017)‎ 1750152.‎

 18. H.‎ Emad Abdolyousefi and G.‎ Honarasa, ​"Fabrication of polyurethane and thermoplastic polyurethane nanofiber by controlling the electrospinning parameters", Mater.‎ Res.‎ Express 4 (2017)‎ 105308.‎

 19. G.‎ Honarasa, ​"Quantum statistical properties of photon-added spin coherent states​ ", Chin.‎ Phys.‎ B 26 (2017)‎ 114202.‎

 20. G.‎ Honarasa, ​"Propagation characteristics of controllable dark-hollow beams in a quadratic-index medium ", J.‎ Opt.‎ Soc.‎ Am.‎ A 35 (2018)‎ 462.‎

 21. F.‎ Jahanbakhsh and G.‎ Honarasa, ​"Phase properties of photon-added coherent states for nonharmonic oscillators in a nonliear Kerr medium ", Commun.‎ Theor.‎ Phys.‎ 69 (2018)‎ 387.‎

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. انتشار پرتوهای هرمیت- کسینوس  هایپربولیک گاوس در محیط های غیرخطی غیر موضعی قوی
 2. انتشار پرتوبسل-گاوس اصلاح شده در محیط های غیرخطی غیر موضعی قوی
 3. طراحی حسگر فشار با محیط های دوره ای فراماده
 4. ویژگی های انتشار پرتوهای لورنتس- گاوس در محیط های غیرخطی غیر موضعی قوی
 5. شبیه سازی انتشار پرتوهای بسل گاوس درجه دو با روزنه حلقوی در محیط غیرخطی غیر موضعی قوی
 6. بررسی تاثیر پروفایل پمپ بر طیف بهره و اشباع تقویت کننده های پارامتری تار نوری تک پمپ
 7. بررسی ضریب عبور امواج الکترومغناطیسی در یک ساختار دوره ای یک بعدی حاوی فراماده در حضور بهره و جذب
 8. محاسبه بازده انتقالی دمش در کاواک لیزر تک بیضی با در نظر گرفتن شکل تصویر لامپ
 9. درهم تنیدگی حالت های همدوس فوتون افزوده غیرخطی
 10. انتشار پرتوهای سهموی گاوسی کارتزین در محیط های غیرخطی غیر موضعی قوی
 11. بررسی و شبیه سازی انتشار پرتو گاوسی در محیط کر مراتب بالا به روش ماتریس ABCD
 12. تاثیر شکل پرتو دمش بر بازده جذب یک لیزر Nd:YAG دمیده از پهلو بوسیله لیزر دایود
 13. شبیه سازی باریکه خروجی از یک لیزر Nd:YAG دارای آینه گاوسی
 14. بررسی تشدیدگر یک لیزر Nd:YAG دارای آینه گاوسی با استفاده از روش ماتریس ABCD
 15. انتشار پرتوهای کارتزین در محیط کر مراتب بالا به روش ماتریس ABCD
 16. انتشار پرتوهای کارتزین در محیط عدسی گرمایی به روش ماتریس ABCD
 17. تاثیر قطر نانوالیاف محلول پلیمری ترموپلاستیک پلی یورتان بر خواص اپتیکی آنها
 18. بررسی عوامل موثر در کلید زنی Q به روش FTIR برای یک لیزر Er:glass
 19. شبیه سازی انتشار پرتو گاوسی تخت شده دایروی در محیط های غیرخطی غیر موضعی قوی
 20. افزایش توان نوری در لیزرهای آبشار کوانتومی با تغییر در ساختار چاه کوانتومی
 21. شبیه سازی انتشار پرتو گاوسی تخت شده در محیط کر مراتب بالا
 22. طراحی و شبیه سازی اثرات گرمایی لیزرهای آبشار کوانتومی Al۰.۲Ga۰.۸N/GaNدر ناحیه تراهرتز
 23. طراحی، شبیه‌سازی و برپایی چیدمان سیستم فرستنده در فاصله یابهای لیزری مبتنی بر PSD
 24. طراحی محیط های دوره ای مثبت و منفی عدسی گونه برای انتشار پرتو گاوسی تخت شده
 25. تاثیر میدان الکتریکی بر طول عمر ترازها و طول عمر خروجی لیزر آبشار کوانتومی تراهرتزی
 26. تقویت پارامتری نوری دو پمپ بر اساس تار ریز ساختار تلوریت PSD
 27. انتشار پرتو لورنتس-گاوس در محیط عدسی گرمایی به روش ماتریس ABCD
 28. شبیه سازی کلید زنی FTIR برای یک لیزر با طول موج ۵۵/۱ میکرون توسط نرم افزار زیمکس
 29. شبیه سازی تحول توان در یک لیزر تار نوری با پسخوراند توزیع شده تصادفی
 30. انتشار پرتو لورنتس-گاوس در محیط‌های غیرکر با غیرخطیت توان به روش ماتریس ABCD

پایان نامه ها:

ردیف

عناوین

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱

بررسی انتشار پالس های فضا زمانی لیزر قفل شده‌ی مد با عدسی کر

کارشناسی ارشد

۲۸/۸/۹۲

مشاور

۲

طراحی و شبیه سازی لیزر Nd:YAG بر اساس انتشار و شکل پالس و نوع دمش

کارشناسی ارشد

۲۷/۱۲/۹۲

مشاور

۳

شبیه سازی و طراحی لیزر Nd:YAG بر اساس کاواک مشدد و شکل پرتو

کارشناسی ارشد

۲۷/۱۲/۹۲

مشاور

۴

درهم‌تنیدگی حالت‌های همدوس فوتون افزوده غیرخطی

کارشناسی ارشد

۳۱/۶/۹۳

راهنما

۵

انتشار پرتوهای دکارتی در محیط‌های اپتیکی

کارشناسی ارشد

۲۹/۱۱/۹۳

راهنما

۶

بررسی انتشار امواج نوری در فراماده از نوع کر و کاربرد آن به عنوان عدسی کامل

کارشناسی ارشد

۸/۱۱/۹۳

مشاور

۷

توليد نانو الياف پليمري پلي يورتان و ترموپلاستيك پلي يورتان و بررسي ويژگي هاي اپتيكي آنها

کارشناسی ارشد

۱۱/۱۱/۹۴

راهنما

۸

طراحي و برپايي چيدمان موقعيت ياب ليزري با استفاده از PSD

کارشناسی ارشد

۱۳/۱۱/۹۴

مشاور

۹

طراحی و شبیه‌سازی کلیدزنی Q به روش FTIR برای استفاده در یک لیزر Er:Glass

کارشناسی ارشد

۲۳/۶/۹۵

راهنما

۱۰

شبیه‌سازی تقویت کننده‌های پارامتری تار نوری دو پمپ براساس تولیدات مراتب بالاتر ترکیب چهارموج

کارشناسی ارشد

۲۱/۶/۹۵

مشاور

۱۱

بررسی اثرات گرما بر طول موج لیزرهای آبشار کوانتومی در بازه تراهرتز

کارشناسی ارشد

۳۱/۵/۹۵

مشاور

۱۲ بررسی تداخل کوانتومی بین یک حالت عددی و یک حالت همدوس غیرخطی

کارشناسی ارشد

۱۰/۱۱/۹۵

راهنما
۱۳ تاثیر پارامترهای تار نوری و پالس پمپ بر لیزرهای تار نوری با پسخوراند توزیع شده ی تصادفی

کارشناسی ارشد

۱۰/۱۱/۹۵

راهنما
۱۴ بررسی کانونی شدن نور در فراماده در حضور تولید هارمونیک دوم

کارشناسی ارشد

۱۱/۱۱/۹۵

مشاور
۱۵ ویژگی های فیزیکی حالت‌های همدوس فوتون افزوده و فوتون کاهیده برای نوسانگرهای ناهماهنگ در یک محیط غیرخطی کر

کارشناسی ارشد

۲۶/۶/۹۶

راهنما
۱۶ طراحی و برپایی چیدمان یک لیزر دمش دیودی Er:Glass کلید زنی Q شده غیرفعال با استفاده از Co۲+:MgAl۲O۴به عنوان جاذب اشباع پذیر

کارشناسی ارشد

۳۰/۱۰/۹۶

راهنما
۱۷ طراحی و برپایی چیدمان یک لیزر دمش دیودی Er:Glass کلید زنی Q فعال شده با استفاده از سلول الکترواپتیک

کارشناسی ارشد

۳۰/۱۰/۹۶

راهنما
۱۸ تاثیر فاز ورودی در بازدهی و تحول تابش تراهرتز در موجبرهای سیلیکونی

کارشناسی ارشد

۴/۱۱/۹۶

مشاور
۱۹ بررسی تاثیر قراردادن بلور فوتونیکی بر خروجی یک ژیروسکوپ لیزری حلقوی

کارشناسی ارشد

۱۵/۱۱/۹۶

مشاور
۲۰ حالت های کر جابجا شده فوتون افزوده غیرخطی و ویژگی های غیر کلاسیکی آنها

کارشناسی ارشد

۱۸/۱۱/۹۶

راهنما

سایر:

چاپ کتاب:

 1.  اپتیک تجربی، علیرضا کشاورز و غلامرضا هنرآسا، انتشارات آوند اندیشه، ۱۳۹۱

 

 

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصلاح:

 

 

 

عضویت انجمن ها و نشریات علمی:

 1. عضو انجمن فیزیک ایران
 2. عضو انجمن اپتیک و فوتونیک ایران
 3. عضو انجمن اپتیک آمریکا

 

دوره های آموزشی طی شده:

 1. دوره آموزش نرم افزار GLAD و LASCAD
 2. کارگاه آموزشی طراحی و ساخت OPO  

 

 

مهارت نرم افزاری:

 1. Mathematica
 2. Matlab
 3. LasCAd          

 

طرح های پژوهشی:

 1. طراحي و ساخت ليزر پالسي Nd:YAG  با دمش فلش لامپ با انرژي خروجي ۲۰۰ ميلي ژول ، پهناي پالس ۱۵ نانو ثانيه و نرخ تكرار يك هرتزطراحي و ساخت ليزر پيوستهNd:YVO4  با دمش دايودي از انتها همراه با بلور هارمونيك دوم با توان خروجي ۵۰۰ ميلي وات در طول موج ۵۳۲ نانومتر
 2. طراحي و ساخت ليزر پالسي Nd: YVO4  با دمش دايودي از انتها  با انرژي خروجي ۳۰۰ ميكرو ژول ، پهناي پالس ۲۰ نانو ثانيه و نرخ تكرار ۱۲ كيلو هرتز
 3. طراحي و ساخت ليزر پالسي Nd:YAG  با دمش فلش لامپ با انرژي خروجي ۱ ژول ، پهناي پالس ۱۵ نانو ثانيه و نرخ تكرار ۵ هرتز بصورت نوسانگر-تقويت كننده
 4. طراحي ليزرCr;Nd:GSGG  با دمش فلش لامپ با انرژي خروجي ۵۰ ميلي ژول ، پهناي پالس ۱۵ نانو ثانيه و نرخ تكرار ۲۰ هرتز

 

راه اندازی آزمایشگاه:

 1. آزمایشگاه اپتیک دانشگاه صنعتی شیراز

 

لوح ها و جوایز:

 

 

کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی: