اطلاعات فردي :                                                                                          

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد جواد کریمی 

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن محل کار:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱         

پست الکترونیک:karimi[@]‎sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
كارشناسي شیراز فیزیک ۱۳۷۸-۱۳۷۴
کارشناسی ارشد شیراز فیزیک ماده چگال ۱۳۸۱-۱۳۷۸
دکتری شیراز فیزیک ماده چگال ۱۳۸۸-۱۳۸۴

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

 1. ساختار الکترونیکی و خواص نوری نانوساختارهای کوانتومی

 

 

سوابق آموزشی:

 1. تدریس دروس زیر در دانشگاه صنعتی شیراز از مهر ۱۳۸۸ تاکنون:
 2. فیزیک پایه ۱و ۲
 3. الکترودینامیک
 4. مکانیک کوانتومی پیشرفته
 5. شبیه سازی
 6. مکانیک آماری پیشرفته

 

سوابق اجرایی:

 1. ریاست دانشکده فیزیک از بهمن ۹۳ تاکنون

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات:

 1. Lowest order constrained variational calculation for polarized liquid at finite temperature,G.H.‎ Bordbar, M.J.‎ Karimiand J.‎ Vahedi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B23(۲۰۰۹) ۱۱۳-۱۲۳.

 2. LOCV calculations for polarized liquid with the spin-dependent correlation, G.H.‎ Bordbarand  M.J.‎ Karimi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B23(۲۰۰۹) ۲۳۷۳-۲۳۸۲.

 3. Spin-spin correlation effect on the thermodynamic properties ofthe polarized liquid at finite temperature, G.H.‎ Bordbar, M.J.‎ Karimiand A.‎ Poostforush, Eur.‎ Phys.‎ J.‎ B ۷۳ (۲۰۱۰) ۸۵-۹۴.

 4. Linear and nonlinear intersubband optical absorption in symmetric double semi-parabolic quantum wells, A.‎ Keshavarzand  M.J.‎ Karimi,Physics Letters A 374 (۲۰۱۰) ۲۶۷۵–۲۶۸۰.

 5. Excitonic effects on the nonlinear intersubband optical properties of a semi-parabolic one-dimensional quantum dot, G.‎ Rezaei , M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz,  Physica E, ۴۳ (۲۰۱۰) ۴۷۵-۴۸۱.

 6. Intersubband optical absorption coefficients and refractive index changes in a two-dimensional quantum pseudodot system, G.‎ Rezaei, B.‎            Vaseghi, F.‎ Taghizadeh, M.R.K.‎ Vahdani, M.J.‎ Karimi, Superlatticesand  Microstructures, ۴۸ (۲۰۱۰) ۴۵۰-۴۵۷.

 7. LOCV calculations for polarized liquid :  the effect of three-body cluster energy, G.‎ H.‎  Bordbar, S.‎ Mohsenipour and M.‎ J.‎ Karimi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B25 (۲۰۱۱) ۲۳۵۵-۲۳۶۳.

 8. Variational calculations for normal liquid at finite temperature using the spin-dependent correlation function,  G.H.‎ Bordbar and M.J.‎ Karimi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B25 (۲۰۱۱) ۴۳۵۹-۴۳۶۸.

 9. Linear and nonlinear intersubband optical absorption of finite and  infinite semi-parabolic quantum wells, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz, and A.‎ Poostforush, Modern Physics Letters B , ۲۵ (۲۰۱۱) ۴۹۷-۵۰۷.

 10. Linear and nonlinear intersubband optical absorption and refractive index changes of asymmetric double semi-parabolic quantum wells, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarzand A.‎ Poostforush, Superlattices and Microstructures , ۴۹ (۲۰۱۱) ۴۴۱-۴۵۲.

 11. Optical rectification and second harmonic generation of finite and infnite  semi-parabolic quantum wells, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz  and G.‎ Rezaei, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 8 (۲۰۱۱)  ۱۳۴۰-۱۳۴۵.

 12. Effects of external electric and magnetic fields on the linear and nonlinear       intersubband optical properties of finite semi-parabolic quantum dots,  M.‎ J.‎ Karimi and G.‎ Rezaei, Physica B,  ۴۰۶ (۲۰۱۱)   ۴۴۲۳–۴۴۲۸.

 13. Electric field effects on the linear and nonlinear intersubband optical properties of double semiparabolic quantum wells,   M.‎ J.‎ Karimi and A.‎ Keshavarz,Superlattices  and  Microstructures , ۵۰ (۲۰۱۱) ۵۷۲-۵۸۱.

 14. Magnetic field effects on the linear and nonlinear optical properties of coaxial cylindrical quantum well wires,   M.‎ J.‎ Karimi and G.‎ Rezaei,

  Journal of Applied Physics, 111 (۲۰۱۲) ۰۶۴۳۱۳ (۶pp) .‎

 15. Second harmonic generation in asymmetric double semi-parabolic quantum

  wells: Effects of electric and magnetic fields, hydrostatic pressure

  and temperature,   M.‎ J.‎ Karimi and A.‎ Keshavarz , Physica E 44 (۲۰۱۲) ۱۹۰۰–۱۹۰۴.

 16. Third harmonic generation in a coaxial cylindrical quantum well wire: Magnetic field and geometrical size effects, G.‎ Rezaeiand M.‎ J.‎ Karimi,  Optics Communications 285 (۲۰۱۲) ۵۴۶۷–۵۴۷۱.

 17. Magnetic field effects on the optical properties of double semi-parabolic quantum wells, Z.‎ Parang, A.‎ Keshavarz, M.‎ J.‎ Karimi, J.‎ Comput.‎ Theor.‎ Nanosci.‎ 10, 1150-1155 (2013)‎.‎

 18. Magnetic field effects on the electron Raman scattering in coaxial cylindrical quantum well wires,  G.‎ Rezaei, M.‎ J.‎ Karimi, H.‎ Pakarzadeh, Journal of Luminescence143,  551-557 (2013)‎.‎

 19. Electron Raman scattering in single and multilayered spherical quantum dots: Effects of hydrogenic impurity and geometrical size, M.‎ J.‎ Karimi, G.‎ Rezaei, H.‎ Pakarzadeh, Physics Letters A,   377,  2164-2171 (2013)‎

 20. Linear and nonlinear optical absorption coefficients and refractive index changes in modulation-doped quantum wells: Effects of the magnetic field and hydrostatic pressure, M.‎ Nazari, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz,  Physica B 428,  30-35 (2013)‎.‎

 21. Linear and nonlinear optical properties of multilayered spherical quantum dots: Effects of geometrical size, hydrogenic impurity, hydrostatic pressure and  temperature, M.J.‎ Karimi,  G.‎ Rezaei,  M.‎ Nazari, Journal of Luminescence 145 (2014)‎ 55–60.‎

 22. Intense laser field effects on the linear and nonlinear intersubband optical properties in astrained InGaN/GaN quantum well, M.J.‎ Karimi, H.‎ Vafaei, Physica B 452,  131-135 (2014)‎.‎

 23. Intense laser field effects on the electron Raman scattering in a

  strainedInGaN/GaN quantum well, M.J.‎ Karimi, Physica E 66,18–23 (2015)‎.‎

 24. Second-order nonlinear optical properties in a strained InGaN/AlGaN quantum well under the intense laser field, M.J.‎ Karimi, H.‎ Vafaei, Superlattices and Microstructures 78,1-11(2015)‎.

 25. Electromagnetically  induced  transparency  in  the  strainedquantum  wells:  Effects  of  structural  parameters  andgeometrical  size, S.‎  Usefzadeh,  M.J.‎  Karimi, Optik  127  (2016)‎  10208–10215.‎

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. خواص ترمودینامیکی مایع هلیم-۳ قطبیده در دمای معین: غلامحسین بردبار، محمد جواد کریمی، هشتمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، مشهد، بهمن ۱۳۸۵.

 2. محاسبه انرژی مایع هلیم-۳ قطبیده با در نظر گرفتن وابستگی اسپینی برای تابع همبستگی، غلامحسین بردبار، محمد جواد کریمی پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، اردیبهشت ۸۸.

 3. محاسبات وردشی برای مایع هلیم-۳ قطبیده در دمای معین با وابستگی اسپینی، غلامحسین بردبار، محمد جواد کریمی دوازدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، دانشگاه کردستان، شهریور ۱۳۸۸

 4. محاسبه خواص ترمودینامیکی مایع هلیم-۳ قطبیده در دمای معین با در نظر گرفتن وابستگی اسپینی،  محمد جواد کریمی، غلامحسین بردبار، شانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، خرداد ۸۹

 5. اثر میدان الکتریکی بر روی ضریب یکسوسازی نوری چاه های کوانتمی مربعی؛  مهدی کوثری، محمد جواد کریمی؛  پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ۱۵-۱۶ مهر ۹۰.

 6. پارامترهای موثر بر بهره در لیزر الکترون آزاد با ویگلر مخروطی در رژیم سیگنال کوچک؛ علیرضا کشاورز، محمد جواد کریمی، مرتضی نظری؛ کنفرانس فیزیک ایران؛ یزد، شهریور۹۱.

 7. انتشار پرتوی گاوسی تخت شده در محیط عدسی گرمایی، الهام ال سعدی، علیرضا کشاورز، محمدجواد کریمی،  نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۳ تا ۵ بهمن ماه ۹۱

 8. اثر غلظت آلاییدگی، فشار هیدرواستاتیکی و میدان الکتریکی بر ضریب جذب نوری چاه کوانتومی آلاییده؛ مرتضی نظری، محمد جواد کریمی، علیرضا کشاورز؛ کنفرانس فیزیک ایران؛ شهریور۹۲.

 9. خواص نوری چاه کوانتومی آلاییده شده نوع n در حضور میدان مغناطیسی؛ مرتضی نظری، محمد جواد کریمی، علیرضا کشاورز؛ سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران؛ ۱۷و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲.

 10. انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در محیط عدسی گرمایی، الهام ال سعدی، علیرضا کشاورز، محمدجواد کریمی، سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران؛ ۱۷و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲.

 11. اثر دما و فیدبک نوری خارجی بر مدولاسیون شدت و فرکانس برای لیزر فابری-پرو، فیبر توری براگ با در  نظر گرفتن چگالی حامل آستانه در رژیم سیگنال کوچک؛ مرتضی نظری، فرزین امامی، محمدجواد کریمی، علیرضا کشاورز؛  سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران؛ ۱۷و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲.

 12. اثر تابش لیزری قوی بر روی ضریب یکسوسازی نوری چاه کوانتومی نیمه سهموی، حامد وفایی،  محمدجواد کریمی، مرتضی نظری، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۹۲.

 13. بررسی عدسی گرمایی بر انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در لیزر حالت جامد YAG:Nd،  الهام ال سعدی، علیرضا کشاورز، محمدجواد کریمی، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۹۲.

 14. ضرایب جذب و یکسوسازی نوری چاه های کوانتومی کرنشی، زهرا کشاورز، محمد جواد کریمی، عبدالرسول قرائتی، دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۲.

 15. محاسبه ساعتار نواری GaAs کپه ای بوسیله روش P.K ، اسماعیل مهدی زاده سروستانی، محمد جواد کریمی، عبدالرسول قرائتی، دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۲.

 16. اثر تابش لیزری قوی بر روی ضریب یکسوسازی نوری چاه کوانتومی نیمه سهموی، حامد وفایی،  محمدجواد کریمی، دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۲.

 17. اثر تابش ليزری قوی بر روی توليد هارمونيک دوم در چاه کوانتومی کرنشی InGaN/AlGaN، محمدجواد کریمی، حامد وفایی،  بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۹۳.

 18. بررسی پديده شفافيت القايی الکترومغناطيسی در چاه های کوانتومی، سهيلا يوسف زاده، محمد جواد کریمی، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۹۳.

 19. اثر تابش لیزری قوی بر روی ساختار الکترونیکی چاه کوانتومی کرنشیInGaN/AlGaN، محمدجواد کریمی، حامد وفایی،  دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ۸ و ۹ بهمن ماه ۹۳.

 20. شفافيت القايی الکترومغناطيسی در چاه های کوانتومی کرنشی، سهیلا یوسف زاده،  محمد جواد کریمی، کنفرانس فیزیک ایران ، ۲-۵ شهریور ۹۴

 21. شبیه سازی تابع انتقال توان پمپ به سیگنال در تقویت کننده های پارامتری تار نوری تک پمپ، زهرا دهقانیان،حسن پاکارزاده، محمد جواد کریمی، کنفرانس فیزیک ایران ، ۲-۵ شهریور ۹۴

پایان نامه ها:

شماره

عناوين

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱

بررسی تحلیلی اثر میدان الکتریکی بر خواص نوری خطی و غیر خطی چاه کوانتمی مربعی

بهمن ۱۳۹۰

راهنما(%۱۰۰)

۲

بررسی مکانیزم تولید الکتروسرامیک های نانو بلور/ آمورف تیتانات کلسیم-مس در حین فرایند مکانو شیمیایی و ارزیابی رفتار الکتریکی و حرارتی آن

بهمن۱۳۹۰

مشاور (%۵۰)

۳

بررسی خواص اپتیکی چاه های کوانتمی مربعی جفت شده

مهر۱۳۹۱

راهنما(%۱۰۰)

۴

مطالعه مکانیزم تشکیل ترکیبات پیزوالکتریک تیتانات سدیم-باریم-بیسموت با ساختارنانو بلور/ آمورف به کمک فرایند آلیاژسازی مکانیکی و بررسی خواص ساختاری، ریز ساختاری، حرارتی و الکتریکی آن_ها

شهریور۱۳۹۱

مشاور (%۵۰)

۵

اثر میدان مغناطیسی بر روی خواص نوری چاه های کوانتمی آلاییده شده نوع n

شهریور۱۳۹۲

راهنما(%۱۰۰)

۶

انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در محیط عدسی گرمایی

آبان۱۳۹۲

مشاور(%۱۰۰)

۷

کاربرد نظریه k.p در بررسی حالات الکترونیکی نانوساختارهای نیم رسانا

اردیبهشت۱۳۹۳

راهنما(%۱۰۰)

۸

اثر تابش لیزری قوی بر روی خواص نوری چاه های کوانتومی

بهمن۱۳۹۳

راهنما(%۱۰۰)

۹

شبیه سازی مشخصه های پاشندگی و غیر خطی تارهای بلور فوتونی نازک شده

بهمن۱۳۹۳

مشاور(%۱۰۰)

۱۰

خواص نوری چاه های کوانتومی کرنشی

بهمن۱۳۹۳

راهنما(%۱۰۰)

۱۱

بررسی پدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی در چاه های کوانتومی

شهریور۱۳۹۴

راهنما(%۱۰۰)

۱۲

شبیه سازی نوسانگرهای پارامتری تار نوری برای تبدیل طول موجی در ناحیه مخابراتی

شهریور۱۳۹۴

مشاور(%۱۰۰)

 

 

 

سایر:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصلاح:

 

 

 

عضویت انجمن ها و نشریات علمی:

 

 

 

دوره های آموزشی طی شده:

 

 

 

 

مهارت نرم افزاری:

 

 1. برنامه نویسی به زبان Fortran
 2. آشنایی و تسلط کافی به نرم افزارهای Matlab ,Maple
 3. تسلط به نرم افزارهای Latex, Origin, …

طرح های پژوهشی:

 

 

راه اندازی آزمایشگاه:

 

 

لوح ها و جوایز:

 1. پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک در سال ۹۳

 

کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی: