ردیف

نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

نام خانوادگي و نام استاد

عنوان استاد

رشته دانشجو

تاريخ دفاع

۱

نظري مرتضي

اثر ميدان مغناطيسي برروي خواص نوري چاه هاي كوانتمي آلاييده شده نوع ان

كريمي محمد جواد

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۲.۰۶.۳۰

 

 

 

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

مشاور

 

 

۲

آل سعدي الهام

انتشار پرتوي گاوسي تخت شده همدوس جزئي در محيط عدسي گرمايي

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۲.۱۱.۱۴

 

 

 

كريمي محمد جواد

مشاور

 

 

۳

باقري معصومه

تقويت كننده هاي پارامتري تارنوريتك پمپ در رژيم اشباع با حضور افت و خيز هاي پاشندگي

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۲.۰۸.۲۸

 

 

 

پاكارزاده حسن

راهنما

 

 

 

 

 

امامي فرزين

مشاور

 

 

۴

طهماسبي الهه

مطالعه دو پايداري درمحيطهاي دوره اي حاوي فراماده

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۲.۱۱.۱۴

 

 

 

حاتمي محسن

مشاور

 

 

۵

كاظم پور فرد محمد صادق

بررسي انتشارپالسهاي فضا زماني ليزر قفل شده ي مد با عدسي كر

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۲.۰۸.۲۸

 

 

 

هنر آسا غلامرضا

مشاور