اطلاعیه بسیار مهم آموزشی

 

اطلاعیه مهم آموزشی

 

دانشجویان نامبرده در لیست ذیل می بایست  هر چه سریع تر جهت تکمیل مدارک خود به آموزش دانشگاه مراجعه نمایند، در غیر اینصورت حکم منع تحصیل برای نامبردگان صادر می­گردد و اجازه انتخاب واحد در نیمسال اول ۹۶-۹۵ با آنها داده نمی شود.

 

شماره دانشجو

نام و نام خانوادگي

نوع کسری مدرک

۹۴۲۲۴۰۳۵

زارعشاهي سعيد

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۳۷

شادروان سهيلا

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۴۶

نگهبان فاطمه

اصل گواهي موقت يا دانشنامه مقطع كارشناسى يا كارشناسي ناپيوسته

۹۴۲۲۴۰۴۶

نگهبان فاطمه

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۷۲

نوروزي زهرا

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۲۳

جاويدي زهرا

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۲۸

زنده بودي علي

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۲۹

شمس الديني نسترن

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۳۲

قجرپورنوبندگاني سجاد

اصل گواهي موقت يا دانشنامه مقطع كارشناسى يا كارشناسي ناپيوسته

۹۴۲۲۴۰۷۱

صديقي سپيده

اصل گواهي موقت يا دانشنامه مقطع كارشناسى يا كارشناسي ناپيوسته

۹۴۲۲۴۰۷۱

صديقي سپيده

تاییدیه تحصیلی مقطع كارشناسي پيوسته

۹۴۲۲۴۰۲۷

حیدری فرد محمد حسین

اصل گواهي موقت يا دانشنامه مقطع كارشناسى يا كارشناسي ناپيوسته

 

 

آموزش دانشکده فیزیک

۱۳/۶/۹۵

0