ردیف

نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

نام خانوادگي و نام استاد

عنوان استاد

رشته دانشجو

تاريخ دفاع

۱

ارغوان محمد مهدي

طراحي و شبيه سازي كليد زني Qبه روش FTIR براي استفاده در يك ليزر Er:glass

هنر آسا غلامرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۵.۰۶.۲۳

 

 

 

حاتمي محسن

مشاور

 

 

۲

چالمه روح اله

طراحي و برپايي چيدمان موقعيت ياب ليزري با استفاده از PSD

حاتمي محسن

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

 

 

 

هنر آسا غلامرضا

مشاور

 

 

۳

حسين زاده علي كردي مهين

بررسي انتشار موج هاي پلاسموني درساختار گرافين غيرخطي تك لايه و دولايه

حاتمي محسن

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۰۷.۰۶

 

 

 

حسيني سيد مهدي

مشاور

 

 

۴

دوستي جمشيد

بررسي انتشار پرتوهاي گاوسي د رمحيط هاي عدسي مانند در حضور افت

پاكارزاده حسن

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۰۶.۲۲

 

 

 

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

مشاور

 

 

 

 

 

حاتمي محسن

مشاور

 

 

۵

دهقانيان زهرا

شبيه سازي نوسانگرهاي پارامتري تار نوري براي تبديل طول موجي در ناحيه مخابراتي

پاكارزاده حسن

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

 

 

 

كريمي محمد جواد

مشاور

 

 

۶

شكر ريز لاري صديقه

بررسي انتشار ساليتون هاي كند در چاه كوانتمي دوگانه

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۱۱.۱۲

 

 

 

پاكارزاده حسن

مشاور

 

 

۷

صميمي صاحب

بررسي اثرات گرمايي بر رفتار نوسانگر پارامتري نوري درون كاواكي با مشدد يگانه

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۱۱.۰۳

 

 

 

حاتمي محسن

مشاور

 

 

۸

عماد عبد اليوسفي حميرا

توليد نانو الياف پليمري پلي يورتان و ترموپلاستيك پلي يورتان و بررسي ويژگي هاي اپتيكي آنها

هنر آسا غلامرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۱۱.۱۱

 

 

 

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

مشاور

 

 

۹

گوركاني سينا

بررسي اثرات گرما برطول موج ليزرهاي آبشاري كوانتومي در بازه تراهرتز

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۵.۰۵.۳۱

 

 

 

هنر آسا غلامرضا

مشاور

 

 

۱۰

معتمد جهرمي ليلا

پاشندگي در موجبرهاي پلاسمونيك غير خطي تشكيل شده از مواد چلكوجنايد

حاتمي محسن

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۱۱.۱۱

 

 

 

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

مشاور

 

 

۱۱

يوسف زاده سهيلا

بررسي پديده شفافيت القايي الكترومغناطيسي در چاه هاي كوانتمي

كريمي محمد جواد

راهنما

فوتونيك - فيزيك

۱۳۹۴.۰۶.۲۲

 

 

 

پاكارزاده حسن

مشاور