نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاریخ فارغ التحصیلی

افشار رقيه

اثر ذرات معلق بر شدت پرتو ليزر خارج ازمحور

حاتمي محسن

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

۱۳۹۳.۱۱.۲۷

خجسته رضائي پريسا

سنتز نانو ساختارهاي سلنيد سرب و بررسي خواص اپتيكي آن

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

حسيني سيد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

رضائي طالش محله سيد مصطفي

اثرهاي پاشندگي و غير خطي تارهاي بلور فوتوني

پاكارزاده حسن

كريمي محمد جواد

۱۳۹۳.۱۱.۱۵

فرماني زهرا

انتشار پرتوهاي دكارتي در محيط هاي اپتيكي

هنر آسا غلامرضا

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

۱۳۹۳.۱۱.۲۹

ناصري كاكاوند مريم

بررسي انتشارامواج نوري در فرا ماده از نوع كر و كاربرد آن به عنوان عدسي كامل

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

هنر آسا غلامرضا

۱۳۹۳.۱۱.۰۸

وفائي حامد

اثر تابش ليزري قوي بر روي خواص نوري چاه هاي كوانتومي

كريمي محمد جواد

پاكارزاده حسن

۱۳۹۳.۱۱.۲۵