نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاريخ فارغ التحصیلی

شريفيان علي

ارتباطات نور مريي در محيط هاي داخلي

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

حاتمي محسن

۱۳۹۵.۱۱.۰۶

محمدي زينب

بررسي و شبيه سازي تقويت كننده ي تار نوري مبتني بر نقاط كوانتومي PbS

كريمي محمد جواد

پاكارزاده حسن

۱۳۹۵.۱۱.۰۶

مزارعي فاطمه

تاثير پارامترهاي تارنوري و پالس پمپ بر ليزرهاي تار نوري با پسخوراند توزيع شده ي تصادفي

هنر آسا غلامرضا

پاكارزاده حسن

۱۳۹۵.۱۱.۱۰

غريب نواز اسفند آبادي شكوفه

كليد زني تمام نوري در مزدوج هاي موازي نانو سيم متشكل از مواد چلكو جنايد

حاتمي محسن

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

۱۳۹۵.۱۱.۱۱

شجاعي وحيد رضا

بررسي مدارات مجتمع فوتونيكي-الكترونيكي CMOS

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

حاتمي محسن

۱۳۹۵.۱۱.۰۹

زكي معصومه

بررسي و كنترل امواج خروشان در ليزرهاي نيمرسانا

حسيني سيد مهدي

پاكارزاده حسن

۱۳۹۵.۱۱.۰۹

روستا زهره

بررسي كانوني شدن نور در فراماده در حضور توليد هماهنگ دوم

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

هنر آسا غلامرضا

۱۳۹۵.۱۱.۱۱

دليريان زينب

انتشار پالس هاي چرپ شده فمتو ثانيه در نانو سيم هاي سيليكوني با پاشندگي مهندسي شده

پاكارزاده حسن-كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

حاتمي محسن

۱۳۹۵.۰۶.۲۳

گلابي راضيه

شبيه سازي تقويت كننده هاي پارامتري تار نوري دو پمپ

پاكارزاده حسن

هنر آسا غلامرضا

۱۳۹۵.۰۶.۲۱

انصاري طاهره

انتشار پالسهاي زماني در موجبرهاي گرافن غير خطي

حاتمي محسن

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

۱۳۹۵.۱۱.۰۹

غيضاني ده شيخ فرزانه

توليد نانو حفره هاي آلومينيوم با استفاده از اسيد هيدروفلئوريك

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

پاكارزاده حسن

۱۳۹۵.۱۱.۰۵

بيات مونا

بررسي برهم كنش پلاسمون پلاريتون هاي سطحي و تابش گرهاي كوانتومي

كريمي محمد جواد

كديور عرفان

۱۳۹۵.۱۱.۰۵

قائدي محمد

بررسي تداخل كوانتومي بين يك حالت عددي و يك حالت همدوس غيرخطي

هنر آسا غلامرضا

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

۱۳۹۵.۱۱.۱۰

نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاريخ فارغ التحصیلی

ارغوان محمد مهدي

طراحي و شبيه سازي كليد زني Qبه روش FTIR براي استفاده در يك ليزر Er:glass

هنر آسا غلامرضا

حاتمي محسن

۱۳۹۵.۰۶.۲۳

چالمه روح اله

طراحي و برپايي چيدمان موقعيت ياب ليزري با استفاده از PSD

حاتمي محسن

هنر آسا غلامرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

حسين زاده علي كردي مهين

بررسي انتشار موج هاي پلاسموني درساختار گرافين غيرخطي تك لايه و دولايه

حاتمي محسن

حسيني سيد مهدي

۱۳۹۴.۰۷.۰۶

دوستي جمشيد

بررسي انتشار پرتوهاي گاوسي د رمحيط هاي عدسي مانند در حضور افت

پاكارزاده حسن

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا-حاتمي محسن

۱۳۹۴.۰۶.۲۲

دهقانيان زهرا

شبيه سازي نوسانگرهاي پارامتري تار نوري براي تبديل طول موجي در ناحيه مخابراتي

پاكارزاده حسن

كريمي محمد جواد

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

شكر ريز لاري صديقه

بررسي انتشار ساليتون هاي كند در چاه كوانتمي دوگانه

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

پاكارزاده حسن

۱۳۹۴.۱۱.۱۲

صميمي صاحب

بررسي اثرات گرمايي بر رفتار نوسانگر پارامتري نوري درون كاواكي با مشدد يگانه

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

حاتمي محسن

۱۳۹۴.۱۱.۰۳

عماد عبد اليوسفي حميرا

توليد نانو الياف پليمري پلي يورتان و ترموپلاستيك پلي يورتان و بررسي ويژگي هاي اپتيكي آنها

هنر آسا غلامرضا

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۱

گوركاني سينا

بررسي اثرات گرما برطول موج ليزرهاي آبشاري كوانتومي در بازه تراهرتز

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

هنر آسا غلامرضا

۱۳۹۵.۰۵.۳۱

معتمد جهرمي ليلا

پاشندگي در موجبرهاي پلاسمونيك غير خطي تشكيل شده از مواد چلكوجنايد

حاتمي محسن

كشاورز مسلمان شيراز عليرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۱

يوسف زاده سهيلا

بررسي پديده شفافيت القايي الكترومغناطيسي در چاه هاي كوانتمي

كريمي محمد جواد

پاكارزاده حسن

۱۳۹۴.۰۶.۲۲