امتحان میان ترم فیزیک ۱

امتحان میان ترم  فیزیک ۱ :

یک شنبه  ۱۷/۸/۱۳۹۴  ساعت ۱۴-۱۲   در سالن دکتر طاهری دانشگاه برگزار خواهد شد.

 

                                                              آموزش دانشکده فیزیک

Persian (فارسی)
0