ارتباط با دانشکده

آدرس پستی:

شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده فیزیک

تلفن:

۰۷۱۳۷۲۶۱۳۹۲

نمابر:

۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۳

0