نام و نام خانوادگی:دکتر محمد جواد کریمی

مرتبه علمی :استادیار

تلفن :۳۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱ داخلی ۲۷۲۸

پست الکترونیک:karimi@sutech.ac.ir