کارمندان

مسئول دفتر : سرکار خانم مژگان فکوری

شماره تماس مستقیم : ۷۲۶۱۳۹۲    شماره تماس: ۰۵- ۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۳۰

کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی  : سرکار خانم زهرا خیراتی فرد

شماره تماس: ۰۵- ۷۳۵۴۵۰۰داخلی ۲۶۱۱

کارشناس آزمایشگاه فیزیک: سرکار خانم مهندس فیروزه آزادبخت

شماره تماس: ۰۵-۷۳۵۴۵۰۰داخلی ۲۸۳۶

0