نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم مهندس فیروزه آزادبخت کارشناس مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۸

۲۶۱۱ داخلی

خانم مهندس فیروزه آزادبخت کارشناس مسئول آزمایشگاه های فیزیک

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۸

۲۶۱۱ داخلی

خانم مژگان فکوری مسئول دفتر

۰۷۱-۳۷۲۶۱۳۹۲

۲۶۳۰ داخلی