نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم مژگان فکوری مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۳۰
     
خانم مهندس فیروزه آزادبخت کارشناس آزمایشگاه فیزیک ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۳۶