نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک
دکتر محمد جواد کریمی دانشیار http://phy.sutech.ac.ir/DrKarimi

karimi[@]‎sutech.ac.ir

دکتر علیرضا کشاورز  استاد http://phy.sutech.ac.ir/DrKeshavarz keshavarz[@]‎sutech.ac.ir
دکتر محسن حاتمی دانشیار http://phy.sutech.ac.ir/DrHatami hatami[@]‎sutech.ac.ir
دکتر غلامرضا هنرآسا دانشیار http://phy.sutech.ac.ir/DrHonarasa honarasa[@]‎sutech.ac.ir
دکتر حسن پاکارزاده دانشیار http://phy.sutech.ac.ir/DrPakarzadeh pakarzadeh[@]‎sutech.ac.ir
دکتر سید مهدی حسینی دانشیار http://phy.sutech.ac.ir/DrHosseini hosseini[@]‎sutech.ac.ir
دکتر مهدی بهادران دانشیار http://phy.sutech.ac.ir/dr.bahadoran bahadoran@sutech.ac.ir
دکتر عرفان کدیور دانشیار http://phy.sutech.ac.ir/drKadivar erfan.kadivar@sutech.ac.ir