دکتر مهدی بهادران

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۶۷۸

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

bahadoran@sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

http://phy.sutech.ac.ir/fa/dr.bahadoran