دکتر سید مهدی حسینی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۹۰۷

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

hosseini[@]‎‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

http://phy.sutech.ac.ir/fa/DrHosseini