ریاست دانشکده

دکتر محمدجواد کریمی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۸۵۸

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

karimi @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر کریمی

 
0