پرسشهای متداول

  • سوال: دانشکده در مقطع کارشناسی چه رشته هایی را ارائه می دهد؟
    جواب: مهندسی برق - مخابرات؛ مهندسی برق - الکترونیک؛ مهندسی برق - کنترل
  • سوال: دانشکده در مقطع کارشناسی ارشد چه رشته هایی را ارائه می دهد؟
    جواب: مهندسی برق - مخابرات؛ مهندسی برق - الکترونیک؛ مهندسی برق - کنترل؛ مهندسی برق - قدرت
  • سوال: دانشکده در مقطع دکتری چه رشته هایی را ارائه می دهد؟
    جواب: مهندسی برق - مخابرات؛ مهندسی برق - الکترونیک؛ مهندسی برق - قدرت
0