نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۷

زمان

۹:۳۰- ۸

۱۱ - ۹:۳۰

۱۳ - ۱۱

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه و تحقیق مراجعه دانشجویی ارشد

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱

خواص دی الکتریکی و نوری جامدات

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

خواص دی الکتریکی و نوری جامدات

آزمایشگاه مرکزی مراجعه دانشجویی جلسه گروه

سه شنبه

مطالعه و تحقیق

مراجعه دانشجویی

آزمایشگاه مرکزی آز فیزیک ۲

چهار شنبه

مراجعه دانشجویی آزمایشگاه مرکزی مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق