نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۹۷

زمان

۹:۳۰- ۸

۱۱ - ۹:۳۰

۱۳ - ۱۱

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه و تحقیق مراجعه دانشجویی ارشد

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

فیزیک ۲

الکترودینامیک پیشرفته

مطالعه و تحقیق

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

الکترودینامیک پیشرفته مراجعه دانشجویی جلسه گروه

سه شنبه

مطالعه و تحقیق

فیزیک ۲

مراجعه دانشجویی آز فیزیک ۱

چهار شنبه

آز فیزیک ۱ آزمایشگاه مرکزی مطالعه و تحقیق مطالعه و تحقیق