نیمسال اول سال تحصیلی ۰۱-۰۰

زمان

۹:۳۰- ۸

۱۱ - ۹:۳۰

۱۳ - ۱۱

۱۶ – ۱۴

۱۶-۱۸

شنبه

مدیریت انجمن های علمی مدیریت انجمن های علمی

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق

یکشنبه

مکانیک کوانتومی پیشرفته مراجعه دانشجویی

فیزیک ۱

مطالعه و تحقیق

آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

مطالعه و تحقیق مراجعه دانشجویی جلسه گروه مطالعه و تحقیق

سه شنبه

مکانیک کوانتومی پیشرفته

مراجعه دانشجویی

فیزیک ۱

مدیریت انجمن های علمی

مطالعه و تحقیق

چهار شنبه

۸-۱۰

آز فیزیک ۲

۱۰-۱۲

آز فیزیک ۲

  آز فیزیک ۲ آز فیزیک ۲