نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

زمان

۸:۰۰-۹:۳۰

۹:۳۰-۱۱:۰۰

۱۱:۰۰-۱۲:۳۰

۱۴:۰۰-۱۶:۰۰

۱۶:۰۰-۱۸:۰۰

شنبه

مطالعه و پژوهش

مطالعه و پژوهش

آشنایی با نرم افزار 

آز پایه ۱

مطالعه

یکشنبه

امور مرکز مثبت اندیشی 

فیزیک یک

اپتیک پیشرفته

فیزیک یک

مطالعه و پژوهش

دوشنبه

امور مرکز مثبت اندیشی

مراجعه دانشجویان ارشد

آشنایی با نرم افزار

جلسه گروه

جلسه گروه

سه شنبه

مطالعه و پژوهش

فیزیک یک

اپتیک پیشرفته

فیزیک یک

مراجعه دانشجو

چهارشنبه

کارگروه روابط بین الملل

کمیسیون موارد خاص

مراجعه دانشجویان ارشد

مراجعه دانشجویان ارشد

مطالعه و پژوهش