لیست دروس کارشناسی منابع سر فصل دروس
فیزیک ۱-مکانیک و حرارت هالیدی-رزنیک-واکر سر فصل مصوب وزارت علوم
فیزیک ۲- الکتریسیته و مغتاطیس هالیدی-رزنیک-واکر سر فصل مصوب وزارت علوم
لیست دروس ارشد منابع  
فیزیک محاسباتی Numerical Methods for Mathematics Science and Engineering by J.‎ H.‎ Mathews محاسبات آماری مقدماتی، محاسبات عددی مدلهای فیزیکی، شبیه سازی
     شبیه سازی   سر فصل مصوب وزارت علوم
اپتیک پیشرفته   سر فصل مصوب وزارت علوم
فوتونیک    سر فصل مصوب وزارت علوم
لیست دروس دکترا    
--    
--