اطلاعات فردي :                                                                                          

نام و نام خانوادگی:دکتر محمد جواد کریمی 

مرتبه علمی:دانشیار

تلفن محل کار:۳۷۲۶۱۳۹۲-۰۷۱         

پست الکترونیک:karimi[@]‎sutech.ac.ir

سوابق تحصیلی:

مقطع دانشگاه گرایش شروع و اتمام
كارشناسي شیراز فیزیک ۱۳۷۸-۱۳۷۴
کارشناسی ارشد شیراز فیزیک ماده چگال ۱۳۸۱-۱۳۷۸
دکتری شیراز فیزیک ماده چگال ۱۳۸۸-۱۳۸۴

زمینه های مورد علاقه جهت تحقیق:

 1. ساختار الکترونیکی و خواص نوری نانوساختارهای کوانتومی

 

 

سوابق آموزشی:

 1. تدریس دروس زیر در دانشگاه صنعتی شیراز از مهر ۱۳۸۸ تاکنون:
 2. فیزیک پایه ۱و ۲
 3. الکترودینامیک
 4. مکانیک کوانتومی پیشرفته
 5. شبیه سازی
 6. مکانیک آماری پیشرفته
 7. فیزیک حالت جامد پیشرفته
 8. خواص مغناطیسی جامدات
 9. فیزیک محاسباتی

 

سوابق اجرایی:

 1. ریاست دانشکده فیزیک از بهمن ۹۳ تا بهمن ۹۷.

 2. دبیر کمیته منتخب دانشکده علوم به مدت سه سال

 

 

مقالات چاپ شده در نشریات:

 1. Lowest order constrained variational calculation for polarized liquid at finite temperature,G.H.‎ Bordbar, M.J.‎ Karimiand J.‎ Vahedi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B23(۲۰۰۹) ۱۱۳-۱۲۳.

 2. LOCV calculations for polarized liquid with the spin-dependent correlation, G.H.‎ Bordbarand  M.J.‎ Karimi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B23(۲۰۰۹) ۲۳۷۳-۲۳۸۲.

 3. Spin-spin correlation effect on the thermodynamic properties ofthe polarized liquid at finite temperature, G.H.‎ Bordbar, M.J.‎ Karimiand A.‎ Poostforush, Eur.‎ Phys.‎ J.‎ B ۷۳ (۲۰۱۰) ۸۵-۹۴.

 4. Linear and nonlinear intersubband optical absorption in symmetric double semi-parabolic quantum wells, A.‎ Keshavarzand  M.J.‎ Karimi,Physics Letters A 374 (۲۰۱۰) ۲۶۷۵–۲۶۸۰.

 5. Excitonic effects on the nonlinear intersubband optical properties of a semi-parabolic one-dimensional quantum dot, G.‎ Rezaei , M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz,  Physica E, ۴۳ (۲۰۱۰) ۴۷۵-۴۸۱.

 6. Intersubband optical absorption coefficients and refractive index changes in a two-dimensional quantum pseudodot system, G.‎ Rezaei, B.‎            Vaseghi, F.‎ Taghizadeh, M.R.K.‎ Vahdani, M.J.‎ Karimi, Superlatticesand  Microstructures, ۴۸ (۲۰۱۰) ۴۵۰-۴۵۷.

 7. LOCV calculations for polarized liquid :  the effect of three-body cluster energy, G.‎ H.‎  Bordbar, S.‎ Mohsenipour and M.‎ J.‎ Karimi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B25 (۲۰۱۱) ۲۳۵۵-۲۳۶۳.

 8. Variational calculations for normal liquid at finite temperature using the spin-dependent correlation function,  G.H.‎ Bordbar and M.J.‎ Karimi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys.‎ B25 (۲۰۱۱) ۴۳۵۹-۴۳۶۸.

 9. Linear and nonlinear intersubband optical absorption of finite and  infinite semi-parabolic quantum wells, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz, and A.‎ Poostforush, Modern Physics Letters B , ۲۵ (۲۰۱۱) ۴۹۷-۵۰۷.

 10. Linear and nonlinear intersubband optical absorption and refractive index changes of asymmetric double semi-parabolic quantum wells, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarzand A.‎ Poostforush, Superlattices and Microstructures , ۴۹ (۲۰۱۱) ۴۴۱-۴۵۲.

 11. Optical rectification and second harmonic generation of finite and infnite  semi-parabolic quantum wells, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz  and G.‎ Rezaei, Journal of Computational and Theoretical Nanoscience, 8 (۲۰۱۱)  ۱۳۴۰-۱۳۴۵.

 12. Effects of external electric and magnetic fields on the linear and nonlinear       intersubband optical properties of finite semi-parabolic quantum dots,  M.‎ J.‎ Karimi and G.‎ Rezaei, Physica B,  ۴۰۶ (۲۰۱۱)   ۴۴۲۳–۴۴۲۸.

 13. Electric field effects on the linear and nonlinear intersubband optical properties of double semiparabolic quantum wells,   M.‎ J.‎ Karimi and A.‎ Keshavarz,Superlattices  and  Microstructures , ۵۰ (۲۰۱۱) ۵۷۲-۵۸۱.

 14. Magnetic field effects on the linear and nonlinear optical properties of coaxial cylindrical quantum well wires,   M.‎ J.‎ Karimi and G.‎ Rezaei,

  Journal of Applied Physics, 111 (۲۰۱۲) ۰۶۴۳۱۳ (۶pp) .‎

 15. Second harmonic generation in asymmetric double semi-parabolic quantum

  wells: Effects of electric and magnetic fields, hydrostatic pressure

  and temperature,   M.‎ J.‎ Karimi and A.‎ Keshavarz , Physica E 44 (۲۰۱۲) ۱۹۰۰–۱۹۰۴.

 16. Third harmonic generation in a coaxial cylindrical quantum well wire: Magnetic field and geometrical size effects, G.‎ Rezaeiand M.‎ J.‎ Karimi,  Optics Communications 285 (۲۰۱۲) ۵۴۶۷–۵۴۷۱.

 17. Magnetic field effects on the optical properties of double semi-parabolic quantum wells, Z.‎ Parang, A.‎ Keshavarz, M.‎ J.‎ Karimi, J.‎ Comput.‎ Theor.‎ Nanosci.‎ 10, 1150-1155 (2013)‎.‎

 18. Magnetic field effects on the electron Raman scattering in coaxial cylindrical quantum well wires,  G.‎ Rezaei, M.‎ J.‎ Karimi, H.‎ Pakarzadeh, Journal of Luminescence143,  551-557 (2013)‎.‎

 19. Electron Raman scattering in single and multilayered spherical quantum dots: Effects of hydrogenic impurity and geometrical size, M.‎ J.‎ Karimi, G.‎ Rezaei, H.‎ Pakarzadeh, Physics Letters A,   377,  2164-2171 (2013)‎

 20. Linear and nonlinear optical absorption coefficients and refractive index changes in modulation-doped quantum wells: Effects of the magnetic field and hydrostatic pressure, M.‎ Nazari, M.‎ J.‎ Karimi, A.‎ Keshavarz,  Physica B 428,  30-35 (2013)‎.‎

 21. Linear and nonlinear optical properties of multilayered spherical quantum dots: Effects of geometrical size, hydrogenic impurity, hydrostatic pressure and  temperature, M.J.‎ Karimi,  G.‎ Rezaei,  M.‎ Nazari, Journal of Luminescence 145 (2014)‎ 55–60.‎

 22. Intense laser field effects on the linear and nonlinear intersubband optical properties in astrained InGaN/GaN quantum well, M.J.‎ Karimi, H.‎ Vafaei, Physica B 452,  131-135 (2014)‎.‎

 23. Intense laser field effects on the electron Raman scattering in a  strainedInGaN/GaN quantum well, M.J.‎ Karimi, Physica E 66,18–23 (2015)‎.‎

 24. Second-order nonlinear optical properties in a strained InGaN/AlGaN quantum well under the intense laser field, M.J.‎ Karimi, H.‎ Vafaei, Superlattices and Microstructures 78,1-11(2015)‎.

 25. Electromagnetically  induced  transparency  in  the  strainedquantum  wells:  Effects  of  structural  parameters  andgeometrical  size, S.‎  Usefzadeh,  M.J.‎  Karimi, Optik  127  (2016)‎  10208–10215.‎

 26. One-phonon Raman scattering in a two-dimensional quantum pseudo-dot system, S.A.‎ Taghavi, G.‎ Rezaei, M.‎ J.‎ Karimi, Superlattices and Microstructures ۱۱۰ ( ۲۰۱۷) ۱۹-۲۵.
 27. Electric    and    magnetic    field    effects    on    the    optical    absorption    of    elliptical    quantum    wire,  M.J.‎  Karimi, M.‎  Hosseini, Superlattices and Microstructures 111 (۲۰۱۷) ۹۶-۱۰۲.
 28. Spin-orbit interaction on the electronic structure of coaxial quantum well wires, A.‎ Ghafari, B.‎ Vaseghi, G.‎ Rezaei, S.F.‎ Taghizadeh, M.J.‎ Karimi, Superlattices and Microstructures 101 (۲۰۱۷) ۳۹۷-۴۰۴.
 29. Tuning  the  terahertz  absorption  in  cylindrical  quantum  wire, M.‎  Hosseini,  M.J.‎  Karimi, Optik  138  (۲۰۱۷)  ۴۲۷–۴۳۲.
 30. Electron Raman scattering in a strained ZnO/MgZnO double quantum well,  M.‎ Mojab, M.J.Karimi,  Physica B: Condensed Matter 531 (۲۰۱۸) ۱۲۳–۱۲۹ .
 31. Effects of hydrogenic impurity and external fields on the optical absorption in a ring-shaped elliptical quantum dot, S.‎ Ghajarpour-Nobandegani, M.J.‎ Karimi, Optical Materials 82 (۲۰۱۸) ۷۵–۸۰ .
 32. State transition control of emitter chain coupled to surface plasmon polariton,  M.‎ Bayat, M.J.‎ Karimi, M.‎ Hosseini, Photonics and Nanostructures – Fundamentals and Applications 30 (۲۰۱۸) ۲۵–۲۹.
 33. Effects of spin orbit interactions, external fields and eccentricity on the optical absorption of an elliptical quantum ring
  Vahid Ashrafi-Dalkhani, Sajad Ghajarpour-Nobandegani, and M.‎ J.‎ Karimi, Eur.‎ Phys.‎ J.‎ B (۲۰۱۹) ۹۲: ۱۹.
 34. Optimization of terahertz absorption in periodic quantum well structures, Z.‎ Javidi, M.‎ Hosseini, M.J.karimi, OptiK, 208 (۲۰۲۰)  ۱۶۴۱۳۰.
 35. Effects of external fields on the optical absorption of quantum multirings S.‎ Ghajarpour-Nobandegani, V.‎ Ashrafi-Dalkhaniy and M.‎ J.‎ Karimi, Int.‎ J.‎ Mod.‎ Phys B, 34, (۲۰۲۰) ۲۰۵۰۱۵۳-۱.
 36.  Light amplification via PbS quantum dots-doped tapered fiber coupler: model and theory,   H.‎ PakarzadehM.‎ J.‎ KarimiZ.‎ MohammadiM.‎  Taghizadeh and F.‎ Bozorgzadeh,  Semiconductor Science and TechnologyVolume 36Number 1, (۲۰۲۰)  ۰۱۵۰۰۹.
 37. Optical absorption of a metal-liquid crystal-metal plasmonic filter, H.‎ Rahimi, M.J.‎ Karimi , Optics Communications 485 (۲۰۲۱) ۱۲۶۷۳۵ .

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها:

 1. خواص ترمودینامیکی مایع هلیم-۳ قطبیده در دمای معین: غلامحسین بردبار، محمد جواد کریمی، هشتمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، مشهد، بهمن ۱۳۸۵.

 2. محاسبه انرژی مایع هلیم-۳ قطبیده با در نظر گرفتن وابستگی اسپینی برای تابع همبستگی، غلامحسین بردبار، محمد جواد کریمی پانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، اردیبهشت ۸۸.

 3. محاسبات وردشی برای مایع هلیم-۳ قطبیده در دمای معین با وابستگی اسپینی، غلامحسین بردبار، محمد جواد کریمی دوازدهمین کنفرانس شیمی فیزیک ایران، دانشگاه کردستان، شهریور ۱۳۸۸

 4. محاسبه خواص ترمودینامیکی مایع هلیم-۳ قطبیده در دمای معین با در نظر گرفتن وابستگی اسپینی،  محمد جواد کریمی، غلامحسین بردبار، شانزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان، خرداد ۸۹

 5. اثر میدان الکتریکی بر روی ضریب یکسوسازی نوری چاه های کوانتمی مربعی؛  مهدی کوثری، محمد جواد کریمی؛  پنجمین همایش ملی فیزیک دانشگاه پیام نور ۱۵-۱۶ مهر ۹۰.

 6. پارامترهای موثر بر بهره در لیزر الکترون آزاد با ویگلر مخروطی در رژیم سیگنال کوچک؛ علیرضا کشاورز، محمد جواد کریمی، مرتضی نظری؛ کنفرانس فیزیک ایران؛ یزد، شهریور۹۱.

 7. انتشار پرتوی گاوسی تخت شده در محیط عدسی گرمایی، الهام ال سعدی، علیرضا کشاورز، محمدجواد کریمی،  نوزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و پنجمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۳ تا ۵ بهمن ماه ۹۱

 8. اثر غلظت آلاییدگی، فشار هیدرواستاتیکی و میدان الکتریکی بر ضریب جذب نوری چاه کوانتومی آلاییده؛ مرتضی نظری، محمد جواد کریمی، علیرضا کشاورز؛ کنفرانس فیزیک ایران؛ شهریور۹۲.

 9. خواص نوری چاه کوانتومی آلاییده شده نوع n در حضور میدان مغناطیسی؛ مرتضی نظری، محمد جواد کریمی، علیرضا کشاورز؛ سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران؛ ۱۷و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲.

 10. انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در محیط عدسی گرمایی، الهام ال سعدی، علیرضا کشاورز، محمدجواد کریمی، سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران؛ ۱۷و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲.

 11. اثر دما و فیدبک نوری خارجی بر مدولاسیون شدت و فرکانس برای لیزر فابری-پرو، فیبر توری براگ با در  نظر گرفتن چگالی حامل آستانه در رژیم سیگنال کوچک؛ مرتضی نظری، فرزین امامی، محمدجواد کریمی، علیرضا کشاورز؛  سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران؛ ۱۷و ۱۸ مهرماه ۱۳۹۲.

 12. اثر تابش لیزری قوی بر روی ضریب یکسوسازی نوری چاه کوانتومی نیمه سهموی، حامد وفایی،  محمدجواد کریمی، مرتضی نظری، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۹۲.

 13. بررسی عدسی گرمایی بر انتشار پرتوی گاوسی تخت شده همدوس جزئی در لیزر حالت جامد YAG:Nd،  الهام ال سعدی، علیرضا کشاورز، محمدجواد کریمی، بیستمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و ششمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۸ تا ۱۰ بهمن ماه ۹۲.

 14. ضرایب جذب و یکسوسازی نوری چاه های کوانتومی کرنشی، زهرا کشاورز، محمد جواد کریمی، عبدالرسول قرائتی، دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۲.

 15. محاسبه ساعتار نواری GaAs کپه ای بوسیله روش P.K ، اسماعیل مهدی زاده سروستانی، محمد جواد کریمی، عبدالرسول قرائتی، دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۲.

 16. اثر تابش لیزری قوی بر روی ضریب یکسوسازی نوری چاه کوانتومی نیمه سهموی، حامد وفایی،  محمدجواد کریمی، دومین همایش ملی الکترونیکی کاربردهای فیزیک، ۱۸ و ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۲.

 17. اثر تابش ليزری قوی بر روی توليد هارمونيک دوم در چاه کوانتومی کرنشی InGaN/AlGaN، محمدجواد کریمی، حامد وفایی،  بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۹۳.

 18. بررسی پديده شفافيت القايی الکترومغناطيسی در چاه های کوانتومی، سهيلا يوسف زاده، محمد جواد کریمی، بیست و یکمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و هفتمین کنفرانس فوتونیک ایران، ۲۳ تا ۲۵ دی ماه ۹۳.

 19. اثر تابش لیزری قوی بر روی ساختار الکترونیکی چاه کوانتومی کرنشیInGaN/AlGaN، محمدجواد کریمی، حامد وفایی،  دوازدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران، ۸ و ۹ بهمن ماه ۹۳.

 20. شفافيت القايی الکترومغناطيسی در چاه های کوانتومی کرنشی، سهیلا یوسف زاده،  محمد جواد کریمی، کنفرانس فیزیک ایران ، ۲-۵ شهریور ۹۴

 21. شبیه سازی تابع انتقال توان پمپ به سیگنال در تقویت کننده های پارامتری تار نوری تک پمپ، زهرا دهقانیان،حسن پاکارزاده، محمد جواد کریمی، کنفرانس فیزیک ایران ، ۲-۵  شهریور ۹۴.

 22. بررسي اثر دما بر جفت شدگي پلاسمون پلاريتون سطحي با اميتر كوانتومي، مونا بیات، محمد جواد کریمی، سید مهدی حسینی چهارمين كنفرانس مهندسي و فيزيك پلاسما، اردیبهشت ۱۳۹۵.

   

 23. بررسي رفتار اشباع و طيف بهره در تقويت كننده تار نوري آلاييده شده با نقاط كوانتومي PbS ، محمد جواد کریمی، حسن پاکارزاده، زینب محمدی، كنفرانس فيزيك ايران ۱۳۹۵ .
 24. تاثير شدت و فركانس ميدان فرودي بر جفت شدگي پلاسمون پلاريتون سطحي با اميتر كوانتمي، مونا بیات، محمد جواد کریمی، سید مهدی حسینی، دومين كنفرانس ملي فيزيك نانو و فرامواد از شبيه سازي تا صنعت، ۱۳۹۵.
 25.  مطالعه پالس تراهرتز در بازتاب از بلور فوتونيك يك بعدي شامل گرافن، مرجان منتصری، سید مهدی حسینی، محمد جواد کریمی، چهارمين كنفرانس ليزر و كاربردهاي آن،  آبان ۱۳۹۵.
 26. مطالعه امكان جذب تراهرتز در آرايه چاه هاي كوانتمي نيمرسانا، زهرا جاویدی، سید مهدی حسینی، محمد جواد کریمی، بيست و سومين كنفرانس اپتيك و فوتونيك و نهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، بهمن ۱۳۹۵.
 27.  شبيه سازي تقويت كننده ي مبتني برجفتگر تار نوري آلاييده شده با نقاط كوانتومي PbS ، زینب محمدی، حسن پاکارزاده، محمد جواد کریمی،  پنجمين همايش ملي مهندسي اپتيك و ليزر ايران، مرداد۱۳۹۶.
 28.  اثر ميدانهاي الكتريكي و مغناطيسي بر روي ضرايب جذب نوري سيم كوانتمي بيضوي، سجاد قجر پور، محمد جواد کریمی، كنفرانس فيزيك ايران ۱۳۹۶.
 29. ضريب جذب نوري در چاه هاي كوانتومي كرنشي دوگانه Zno/MgZnO، مهناز مجاب آبپرده، محمد جواد کریمی، سید مهدی حسینی، بيست و چهارمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و دهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، بهمن ۱۳۹۶.
 30. اثرات برهم كنش هاي اسپين-مدار راشبا و درسل هاوس و خروج از مركز بر خواص الكترونيكي حلقه كوانتومي,وحید اشرفی، سجاد قجرپور، مخمد جواد کریمی، كنفرانس فيزيك ايران ۱۳۹۷
 31. شبيه سازي تركيب چهارموج معكوس در تارهاي نوري و تاثير پارامترهاي مختلف بر طيف بهره ي سيگنال خروجي, بيست و پنجمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و يازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، ۱۳۹۷
 32. مطالعه دوپايداري نوري در سيستم هاي چاه كوانتومي سه ترازه.فاطمه تقدیر، محمد جواد کریمی، حسن پاکارزاده،  بيست و پنجمين كنفرانس اپتيك و فوتونيك ايران و يازدهمين كنفرانس مهندسي و فناوري فوتونيك ايران، ۱۳۹۷
 33. ترابرد اسپيني در موجبرها با حضور برهمكنش اسپين-مدار راشبا, آرش جمشیدی محمد جواد کریمی، چهارمين كنفرانس ملي فيزيك محاسباتي ايران ، ۱۳۹۸
 34. ساختار نوار ظرفيت چاه هاي كوانتومي كرنشي, هستی محزون، وحید اشرفی، محمد جواد کریمی، چهارمين كنفرانس ملي فيزيك محاسباتي ايران ۱۳۹۸
 35. مدهاي فونوني محبوس و فصل مشترك در چاه كوانتومي AlN/GaN/AlN, مهتاب ارتی، محمد جواد کریمی، چهارمين كنفرانس ملي فيزيك محاسباتي ايران ۱۳۹۸.
 36. اثر ميدان مغناطيسي بر حالت هاي اكسايتوني در چاه هاي كوانتومي جفت شده، سیما اخضری، محمد جواد کریمی، سجاد قجر پور،    پانزدهمين كنفرانس ماده چگال انجمن فيزيك ايران ۱۳۹۹.
 37.  اثر ميدان الكتريكي و تابش ليزري قوي بر روي يكسوسازي نوري حلقه كوانتومي بيضوي، شبنم شجاع، محمد جواد کریمی، سجاد قجر پور،  پنجمين كنفرانس فيزيك رياضي ايران ۱۳۹۹.
 38.  مدهاي فونوني نيم فضا و انتشاري در چاه كوانتومي AlN/GaN/AlN، زهرا صادقی، مهتاب ارتی، محمد جواد کریمی، كنفرانس فيزيك ايران ۱۳۹۹.
 39. حواص نوري نانو ساختار فلز- بلور مايع- فلز، حامد رحيمي، محمد جواد کریمی، كنفرانس فيزيك ايران ۱۳۹۹.
 40. محاسبه نرخ پراكندگي برهم كنش الكترون- فونون در چاه ها و سيم هاي كوانتومي،  مهتاب ارتی، محمد جواد کریمی،  كنفرانس فيزيك ايران ۱۳۹۹.

پایان نامه ها:

 

شماره

عناوين

مقطع و تاريخ اتمام

راهنما ، مشاور (درصد اشتراک)

۱

اثر میدان مغناطیسی بر روی خواص نوری چاه های کوانتمی آلاییده شده نوع n

شهریور۹۲

راهنما(%۱۰۰)

۲

اثر تابش ليزري قوي بر روي خواص نوري چاه هاي كوانتومي

شهریور۹۳

راهنما(%۱۰۰)

۳

بررسی پدیده شفافیت القایی الکترومغناطیسی در چاه های کوانتومی

شهریور ۹۴

راهنما(%۱۰۰)

۴

بررسي و شبيه سازي تقويت كننده ي تار نوري مبتني بر نقاط كوانتومي PbS

بهمن ۹۵

راهنما(%۱۰۰)

۵

بررسي برهم كنش پلاسمون پلاريتون هاي سطحي و تابش گرهاي كوانتومي

بهمن ۹۵

راهنما(%۱۰۰)

۶

افزايش ناحيه جذب درساختارهاي دي الكتريك چندگانه شامل گرافن در ناحيه تراهرتز

شهریور ۹۶

راهنما(%۵۰)

۷

پراكندگي الكتروني رامان درچاه هاي كوانتومي كرنشي دوگانه

بهمن ۹۶

راهنما(%۱۰۰)

۸

تاثير فشار هيدروستاتيكي بر شفافيت القايي الكترومغناطيسي در يك سيم كوانتومي مربعي

شهریور ۹۷

راهنما(%۱۰۰)

۹

اثرات ناخالصي هيدروژني و ميدان‌هاي خارجي بر روي جذب نوري حلقه كوانتمي بيضوي

شهریور ۹۷

راهنما(%۱۰۰)

۱۰

مطالعه دوپايداري نوري در سيستم هاي چاه كوانتومي

بهمن ۹۷

راهنما (%۱۰۰)

۱۱

اثرات برهم‌كنش‌هاي اسپين-مدار راشبا و درسل‌هاوس بر روي حلقه كوانتومي

بهمن  ۹۷

راهنما(%۱۰۰)

۱۲

پارامترهاي موثر نوري در پاسخ طيفي سيستم هاي يك و دو طبقه از مشددهاي حلقوي

بهمن۹۷

راهنما(%۵۰)

۱۳

اثرات ميدان هاي الكتريكي و مغناطيسي بر روي طيف انرژي اكسايتون ها در چاه هاي كوانتومي جفت شده

شهریور ۹۸

راهنما(%۱۰۰)

۱۴

ترابرد اسپيني در موجبرها با حضور برهمكنش اسپين-مدار راشبا

بهمن ۹۸

راهنما(%۱۰۰)

۱۵

محاسبه نرخ پراكندگي برهم كنش الكترون-فونون در چاه هاي كوانتومي

بهمن ۹۸

راهنما(%۱۰۰)

۱۶

اثر ميدان الكتريكي و تابش ليزري قوي بر روي يكسوسازي نوري حلقه كوانتومي بيضوي

بهمن ۹۹

راهنما (%۱۰۰)

 

 

 

 

سایر:

چاپ کتاب:

 

 

 

اختراع یا اکتشاف ثبت شده در داخل یا خارج یا نوآوری با تایید علمی مراجع ذیصلاح:

 

 

 

عضویت انجمن ها و نشریات علمی:

 

 

 

دوره های آموزشی طی شده:

 

 

 

 

مهارت نرم افزاری:

 

 1. برنامه نویسی به زبان Fortran
 2. آشنایی و تسلط کافی به نرم افزارهای Matlab ,Maple, Comsol5.6  Latex, Origin, 

طرح های پژوهشی:

 

 

راه اندازی آزمایشگاه:

 

 

لوح ها و جوایز:

 1. پژوهشگر برتر دانشکده فیزیک در سال  ۹۳

    

کسب رتبه در جشنواره های ملی و بین المللی مرتبط با حوزه تخصصی: