در آزمایشگاه فیزیک ۱ دانشجویان  رشته های مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز آزمایشات مربوط به فیزیک مکانیک و حرارت را انجام می دهند.