در آزمايشگاه فيزِيک ۲ دانشجویان رشته مهندسی دانشگاه صنعتی شیراز آزمایشات مربوط به الکتریسیته و مغناطیس را انجام می دهند.