آزمایشگاه اپتیک

آزمایش های اپتیک

نام دستگاه زمینه کاربردی
آزمایش تعیین ضریب شکست با استفاده از عمق ظاهری و حقیقی تعیین ضریب شکست
تداخل سنج مایکلسون تعیین طول موج و ضریب شکست
دوشکاف یانگ و دو منشور فرنل تعیین طول موج
طیف سنجی با توری تفکیک خطوط طیفی
طیف سنجی با منشور وابستگی ضریب شکست به طول موج
تداخل سنج فابری پرو تعیین طول موج
قطبش تعیین قطبش نور
پراش تعیین طول موج – تعیین قطر روزنه
سطوح شکست کروی تعیین ضریب شکست
گوه هوا حلقه نیوتن تعیین شعاع انحنای سطوح کروی

 

آزمایش تعیین ضریب شکست با استفاده از عمق ظاهری و حقیقی

تداخل سنج مایکلسون

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو شکاف یانگ و دو منشور فرنل

طیف سنجی با توری

طیف سنجی با منشور

 

 

 

 

0