نام دستگاه و زمینه کاربردی نام دستگاه و زمینه کاربردی

آزمایش تعیین ضریب شکست با استفاده از عمق ظاهری و حقیقی/تعیین ضریب شکست

تداخل سنج مایکلسون/تعیین طول موج و ضریب شکست

دوشکاف یانگ و دو منشور فرنل/تعیین طول موج

طیف سنجی با توری/تفکیک خطوط طیفی

طیف سنجی با منشور/وابستگی ضریب شکست به طول موج

سطوح شکست کروی/تعیین ضریب شکست
پراش/تعیین طول موج – تعیین قطر روزنه گوه هوا حلقه نیوتن/تعیین شعاع انحنای سطوح کروی