آزمايشگاه نانوفناوري بخش فيزيك دانشگاه صنعتي شيراز از سال ۱۳۸۵ فعاليت خود را در زمينه نانو آغاز نمود. در آغاز راه با امكاناتي محدود و در فضايي كوچك قدم در عرصه پهناور نانو گذاشت و به تدريج با پيگيري مسوولين دانشگاه در حال تبديل به آزمايشگاهي مجهز جهت تحقيق دانشجويان و محققان نانو مي باشد.تعداد زیادی دانشجوي كارشناسي ارشد فيزيك در اين آزمايشگاه پايان نامه هاي خود را به صورت تجربي تكميل نموده و با درجه عالي از پايان نامه هاي خود دفاع كرده اند.در اين آزمايشگاه نانوذرات دي اكسيد تيتانيوم و نانو ذرات نقره با روشهاي فيزيكي و شيميايي سنتز شده است و همچنين فيلتر اپتيكي با پوشش نانوذرات نقره توليد شده است.از دستگاه های مهم این آزمایشگاه میکروسکوب AFM و STM می باشد،  که به وسیله این میکروسکوپ ها می توان از سطح نانو ذرات عکسبرداری  کرد.

نام دستگاه و زمینه کاربردی

نام دستگاه و زمینه کاربردی

میکروسکوپ STM/پیداکردن مورفولوژی سطح رسانا

دستگاه کنترل دما/ثابت نگه داشتن دمای محیط (ماده) انجام آزمایش

میکروسکوپAFM/پیداکردن مورفولوژی سطح رسانا و نارسانا

کوره CVD/ساخت نانو ذره

کوره/حرارت دهی

دستگاه الکترو ریسی پرتابل/ساخت نانو الیاف