برنامه کامل کارشناسی ارشد رشته فوتونیک گرایش فیزیک ورودی ۹۳

ترم اول

واحد

ترم دوم

واحد

الکترودینامیک

۴

الکترونیک نوری ۱

۳

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱

۳

فیزیک لیزر پیشرفته

۳

تئوری و تکنولوژی ساخت ادوات نوری

۳

شبیه سازی

۳

ترم سوم

واحد

ترم چهارم

واحد

سمینار

۲

پایان نامه

۰

الکترونیک کوانتومی

۳

 

 

پایان نامه

۶