صفحه اصلی دانشکده

رییس دانشکده فیزیک

دکتر محمدجواد کریمی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵ داخلی ۲۷۲۸

فاکس ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۲۳

پست الکترونیکی

karimi @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر کریمی

 

0