رشد سریع و روز افزون علوم مختلف در جهان بویژه در چند دهه اخیر لزوم برنامه ریزی مناسب و تلاش جهت هماهنگی با پیشرفتهای علمی و صنعتی را ضروری می سازد. در این راستا علم نوظهور فوتونیک در کنار علوم و مهندسی اپتیک و لیزر در حوزه های فیزیک، الکترونیک و مخابرات و نیز نانو فناوری به هدف دستیابی به فناوری های نوین صنعتی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است. علم فوتونیک سعی میکند با شناخت دقیق برهمکنش های خطی و غیر خطی نور با ماده به کنترل کوانتاهای نور یعنی فوتون ها بپردازد و ماهیت پدیده هایی نظیر انتشار، انتقال، مدولاسیون، کلید زنی، تقویت و آشکارسازی نور را آشکار نماید. امروزه دستیابی به این علم در کنار فناوری توانسته است دستیابی به ادوات فوتونیکی خاصی را در ابعاد کوچک و سرعت عملکرد بالا به ارمغان بیاورد.

اعضای هیات علمی:

  1. دکتر علیرضا کشاورز
  2. دکتر محسن حاتمی
  3. دکتر حسن پاکارزاده