لیست دروس کارشناسی منابع سر فصل دروس
     
فیزیک پایه ۱ مبانی فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم فیزیک پایه ۱
فیزیک پایه ۲ مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم ویرایش دهم فیزیک پایه ۲
لیست دروس ارشد منابع  
مکانیک کوانتومی پیشرفته۱ مکانیک کوانتومی پیشرفته ساکورایی مکانیک کوانتومی
شبیه سازی منابع مختلف شبیه سازی
مکانیک آماری پیشرفته مکانیک آماری پاتریا مکانیک آماری
فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱ و ۲ فیزیک حالت جامد اشکرافت فیزیک حالت جامد
لیست دروس دکتری منابع