برنامه هفتگی آقای دکتر حسن پاکارزاده                                             دانشیار دانشکده فیزیک

نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

 

زمان

۹:۳۰-۸:۰۰

۱۱:۰۰-۹:۳۰

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۴:۳۰-۱۳:۰۰

۱۵:۳۰-۱۴:۳۰

شنبه

مدیریت امور فرهنگی

مخابرات نوری

(کارشناسی ارشد فوتونیک)

مبانی الکترومغناطیس نور

(کارشناسی ارشد فوتونیک)

مشاوره دانشجویان

یکشنبه

مدیریت امور فرهنگی

مشاوره دانشجویان

مدیریت امور فرهنگی

آزمایشگاه فیزیک ۲

  آزمایشگاه فیزیک ۲   

دوشنبه

مدیریت امور فرهنگی

مخابرات نوری

(کارشناسی ارشد فوتونیک)

 

مبانی الکترومغناطیس نور

(کارشناسی ارشد فوتونیک)

شورای دانشکده فیزیک

سه شنبه

مدیریت امور فرهنگی

مشاوره دانشجویان

مدیریت امور فرهنگی

چهارشنبه

مدیریت امور فرهنگی

مشاوره دانشجویان

مدیریت امور فرهنگی 

               
 

توضیحات:  ساعت استراحت و نماز  ۱۲:۰۰ تا ۱۳:۰۰