لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
فیزیک ۱

مبانی فیزیک (جلد اول مکانیک و گرما)

نوسندگان: دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، یرل واکر

فصل های  ۱ تا ۱۲
فیزیک ۲

مبانی فیزیک (جلد دوم الکتریسیته و مغناطیس)

نوسندگان: دیوید هالیدی، رابرت رزنیک، یرل واکر

فصل های  ۲۱ تا ۳۱
لیست دروس ارشد منابع سرفصل دروس
مکانیک کوانتومی پیشرفته  Modern Quantum Mechanics: J.‎ J.‎ Sakurai, 2nd Edition, Addison Wesley, 2011.‎ فصل های ۱ و ۳ و ۴ و ۵
فیزیک لیزرپیشرفته Laser Electronics, Joseph T.‎ Verdeyen, 3rd Edition, Prentice Hall, New Jersey, 1995.‎ فصل های  ۱ تا ۹
مبانی الکترومغناطیسی نور

Classical Electrodynamics, John David Jackson, 3rd Edition, Wiley, 1999.‎

فصل های ۱ و ۲ و ۶ و ۷ و ۸ و ۹ و ۱۰
الکترونیک کوانتومی Nonlinear Optics, Robert Boyd, 2nd Edition, Academic Press, 2033.‎  فصل های ۱و ۲ و ۳ و ۴
مخابرات نوری

Fiber-Optic Communication Systems, Govind P.‎ Agrawal, 4th Edition, Wiley, 2010.‎

فصل های ۱و ۲ و ۳ و ۴ و ۵ و ۶
اپتیک غیر خطی ۱ Nonlinear Optics, 3rd Ed.‎ R.‎ Boyd, Academic Press, 2008.‎ فصل های ۱و ۲ و ۴ و ۵ و ۷
لیست دروس دکتری منابع سرفصل دروس