نام و نام خانوادگی: حسن پاکارزاده دزفولی نژاد

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی: فوتونیک، اپتیک و لیزر، فیبرنوری و اثرات غیرخطی

آدرس: شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده فیزیک، کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن: ۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰ ۰  داخلی ۲۷۳۴ / ۲۷۵۵

پست الکترونیک:pakarzadeh@sutech.ac.ir