نیمسال اول سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

زمان

۹.۳۰- ۸

۹.۳۰-۱۱

۱۱-۱۲.۳۰

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه

دانشجویان ارشد

دانشجویان ارشد

آزمایشگاه تحقیقاتی

یکشنبه

  مطالعه

فیزیک ۱

 

دانشجویان ارشد

دانشجویان ارشد

دوشنبه

  مطالعه

دانشجویان ارشد

دانشجویان ارشد

جلسه دانشکده

سه شنبه

  مطالعه

فیزیک ۱ 

دانشجویان ارشد

 

دانشجویان ارشد

 

چهار شنبه

  مطالعه

آزمایشگاه تحقیقاتی

آزمایشگاه تحقیقاتی

جلسه علمی