برنامه هفتگی آقای دکتر محمد جواد کریمی                             دانشیار دانشکده  فیزیک

نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۹۶

 

 

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۳

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه / امور اداری

فیزیک حالت جامد پیشرفته ۲-

ساعت :۱۲:۳۰-۱۱ اتاق ۷۰

مطالعه

پایان نامه / رفع اشکال

یکشنبه

مطالعه

فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱

ساعت :۱۱-۹:۳۰ –کلاس ۳۶۵

مطالعه

پایان نامه / رفع اشکال

دوشنبه

امور اداری

فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱

ساعت :۱۲:۳۰-۱۱ –کلاس ۳۰۹

مطالعه

شورای دانشکده

سه شنبه

مطالعه و تحقیق

فیزیک حالت جامد پیشرفته ۲

ساعت :۱۰:۳۰-۹ –کلاس ۳۶۴

شورای آموزشی

شورای تحصیلات تکمیلی

چهار شنبه

پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه

پایان نامه