نیمسال دومسال تحصیلی ۹۶-۹۵

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه و تحقیق

مکانیک آماری پیشرفته ۱

مطالعه و تحقیق

پایان نامه

یکشنبه

مطالعه و تحقیق

امور اداری

مطالعه و تحقیق

پایان نامه

دوشنبه

مطالعه و تحقیق

مکانیک آماری پیشرفته ۱

مطالعه و تحقیق

شورای دانشکده

سه شنبه

مطالعه و تحقیق

آز فیزیک ۱

مطالعه و تحقیق

شورای دانشگاه

چهار شنبه

پایان نامه

امور اداری

مطالعه و تحقیق

پایان نامه