لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
فیزیک پایه ۱ مبانی فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم فیزیک پایه ۱
فیزیک پایه ۲ مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم ویرایش دهم فیزیک پایه ۲
لیست دروس ارشد منابع  
الکترو دینامیک الکترودینامیک جکسون الکترو دینامیک
مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱ مکانیک کوانتومی پیشرفته  ساکورایی  
مکانیک آماری پیشرفته ۱ مکانیک آماری پتریا  
شبیه سازی و فیزیک محاسباتی روش های عددی با استفاده از متلب تالیف ماتیوز-فینک  
فیزیک حالت جامد پیشرفته ۱ و ۲ فیزیک حالت جامد اشکرافت - مرمین و فیزیک حالت جامد گروسو  
لیست دروس دکتری منابع