نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

 

زمان

۹:۳۰-۸:۰۰

۱۱:۰۰-۹:۳۰

۱۳:۰۰-۱۱:۰۰

۱۶-۱۴

۱۸-۱۶

شنبه

فیزیک لیزر پیشرفته

مراجعه دانشجویان (حضوری)

مرکز نوآوری و کارآفرینی

 

یکشنبه

مراجعه دانشجویان (مجازی)

مرکز نوآوری و کارآفرینی

مکانیک کوانتومی پیشرفته

دوشنبه

فیزیک لیزر پیشرفته

مرکز نوآوری و کارآفرینی

جلسه دانشکده

سه شنبه

مراجعه دانشجویان (مجازی)

مرکز نوآوری و کارآفرینی

مکانیک کوانتومی پیشرفته

چهارشنبه

مراجعه دانشجویان (حضوری)

مرکز نوآوری و کارآفرینی