لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
فیزیک پایه ۱ مبانی فیزیک هالیدی جلد اول ویرایش دهم فیزیک پایه ۱
فیزیک پایه ۲ مبانی فیزیک هالیدی جلد دوم ویرایش دهم  
لیست دروس ارشد منابع  
فیزیک لیزر

Laser Physics, P.W.‎‎ Milonni and J.H.‎‎ Eberly, ​Second Ed.‎‎, 2010.‎

فیزیک لیزر
الکترونیک کوانتومی    
فیزیک محاسباتی

Computational Physics,  Philipp O.J.‎‎ Scherer, 2010.‎

فیزیک محاسباتی
لیست دروس دکتری منابع