گروه اتمی و ملکولی دانشکده فیزیک، در نیمسال اول ۹۲-۹۳ شکل گرفت و اولین دانشجویان کارشناسی ارشد فیزیک اتمی در بهمن ۹۲۰-۹۳ پذیرش شدند. در حال حاضر این گروه دارای دو عضو هیات علمی استادیار است.موضوعات پژوهشی مورد علاقه در گروه اتمی و ملکولی مباحث اپتیک کوانتومی، لیزرهای حالت جامد، انتشار امواج، سالتون های نوری، مشددهای میکرو حلقوی، سنسورها و سنسورهای بیولوژیک و بیوفیزیک می باشد.

 اعضای هیات علمی:

  1. دکتر غلامرضا هنرآسا
  2. دکتر مهدی بهادران