برنامه کامل کارشناسی ارشد رشته فیزیک گرایش اتمی ورودی۹۳

ترم اول

واحد

ترم دوم

واحد

الکترودینامیک۱

۴

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۲

۳

مکانیک کوانتومی پیشرفته ۱

۳

مکانیک آماری پیشرفته۱

۳

فیزیک محاسباتی

۲

الکترونیک کوانتومی

۳

ترم سوم

واحد

ترم چهارم

واحد

سمینار

۲

پایان نامه

۰

فیزیک لیزر

۳

 

 

پایان نامه

۶