آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده فیزیک

تلفن:۰۷۱۳۷۲۶۱۳۹۲

نمابر:۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۳